Școala după școală

Pagina 1 din 5
NORME METODOLOGICE din 19 februarie 2021
de aplicare a Programului naţional pilot de tip “Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a
inclusiv
EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 februarie 2021
Data intrării în vigoare 24-02-2021
Notă
Aprobate prin , publicat în Monitorul Oficial al României, ORDINUL nr. 3.300 din 19 februarie 2021 Partea I, nr. 186
din 24 februarie 2021.
Articolul 1
(1) Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, Ministerul Educaţiei organizează şi asigură
desfăşurarea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.
(2) Scopul principal al Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ este organizarea, în şcolile cu clase
de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea
competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi
diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii.
Articolul 2
(1) Sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, menţionat la art. 1, elevii
până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în
special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin
intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi
din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de
eligibilitate menţionate la alin. (2).
(2) Pentru participarea la Programul naţional pilot de tip „Şcoală după şcoală“, prevăzut la art. 1, elevii trebuie să
îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:
a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul
tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de
conexiune/conexiune fiabilă la internet;
b) elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia
şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;
c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau
la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.
Articolul 3
(1) Documentele justificative care stau la baza încadrării elevilor în criteriile de eligibilitate menţionate la art. 2 sunt:
a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin
intermediul tehnologiei şi al internetului: listă prezentată de către unitatea de învăţământ, pe baza solicitării scrise a
părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;
b) pentru elevii care se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau au
situaţia neîncheiată la cel puţin o disciplină: lista elevilor corigenţi sau cu situaţia neîncheiată la sfârşitul
semestrului precedent prezentată de către unitatea de învăţământ;
c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate şcolare/rezultate la evaluarea
iniţială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învăţământ.
(2) Documentele care dovedesc eligibilitatea elevilor pentru participarea la Programul naţional pilot de tip „Şcoala
după şcoală“ se transmit inspectoratului şcolar odată cu solicitările de tranşă, iar copii ale acestora se păstrează la
nivelul unităţii de învăţământ.
Articolul 4
(1) Având în vedere obligaţia asigurării pentru fiecare elev din învăţământul general obligatoriu a accesului
neîngrădit la educaţie de calitate şi situaţia excepţională creată de pandemia de COVID-19, care a condus la
suspendarea cursurilor faţă-în-faţă, în anul şcolar 2020-2021 vor avea acces cu prioritate la Programul naţional pilot
de tip „Şcoala după şcoală“ elevii menţionaţi la art. 2 alin. (2) lit. a).
(2) Unităţile de învăţământ în care există elevi din categoria celor prevăzuţi la art. 2 alin. (2) transmit către
inspectoratele şcolare datele cu privire la numărul de elevi eligibili pentru a participa la programul de educaţie
remedială.
Pagina 2 din 5
(3) Inspectoratele şcolare, pe baza datelor transmise de către unităţile de învăţământ cu privire la numărul de elevi
eligibili, stabilesc unităţile de învăţământ care vor organiza activităţi remediale în cadrul Programului naţional pilot
de tip „Şcoala după şcoală“ din lista celor care au optat pentru organizarea acestor activităţi.
(4) Inspectoratele şcolare repartizează bugetele corespunzătoare acordării sprijinului financiar unităţilor de
învăţământ în care vor fi organizate activităţile din Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, în funcţie de
numărul declarat de elevi care se încadrează în criteriile de eligibilitate.
(5) Elevii care provin din unităţi de învăţământ care nu organizează activităţi de educaţie remedială pot participa la
aceste activităţi în cadrul altor unităţi de învăţământ decât cele în care sunt înmatriculaţi, conform planificării
realizate de către inspectoratul şcolar.
Articolul 5
(1) Înscrierea elevului pentru a participa la activităţile de educaţie remedială organizate în cadrul Programului
naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ se realizează în urma informării acestuia şi se face pe baza solicitării
scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru
întreţinerea unui copil, în perioada absenţei părinţilor, conform privind art. 104 din Legea nr. 272/2004 protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare părinţi.
(2) Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea de învăţământ în care este şcolarizat
elevul, în termenul menţionat în calendarul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, prevăzut în anexa
la prezentele norme metodologice.
(3) Unităţile de învăţământ care nu organizează activităţi remediale şi care înregistrează cereri ale părinţilor elevilor
transmit aceste solicitări către inspectoratele şcolare judeţene, care vor repartiza elevii în unităţi de învăţământ
organizatoare ale programului.
(4) Finanţarea activităţilor remediale din Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ se va realiza în funcţie
de numărul elevilor care vor beneficia de activităţi remediale în cadrul acelei unităţi de învăţământ.
(5) În cazul în care, la nivelul unei unităţi de învăţământ în care se organizează programul, numărul cererilor
depuse în vederea participării la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ este mai mare decât numărul
de locuri pentru care există finanţare, înscrierea pe listă a elevilor se face ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1)
şi, în cadrul categoriei a, în ordinea descrescătoare a numărului de criterii de eligibilitate cumulate de către fiecare
elev, după cum urmează: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menţionate la art. 2 alin.
(2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, elevii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile
menţionate la art. 2 alin. (2).
(6) Dacă după înscrierea elevilor care îndeplinesc criteriul menţionat la art. 2 alin. (2) lit. a) mai există locuri
disponibile, vor fi înscrişi elevii care îndeplinesc criteriile menţionate la art. 2 alin. (2) lit. b) şi/sau c), în ordinea
descrescătoare a numărului de criterii de eligibilitate cumulate de către fiecare elev.
(7) În cadrul fiecărui criteriu de eligibilitate vor fi înscrişi cu prioritate în lista beneficiarilor de activităţi remediale
elevii aparţinând grupurilor vulnerabile menţionate la art. 2 alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (5).
(8) Pe locurile rămase disponibile după aplicarea criteriilor de eligibilitate menţionate la art. 2 alin. (2) unitatea de
învăţământ poate înscrie şi alţi elevi, pe baza unor criterii de eligibilitate stabilite la nivelul şcolii, în funcţie de
condiţiile concrete din şcoală, acordând prioritate elevilor proveniţi din grupurile vulnerabile menţionate la art. 2 alin.
(1).
Articolul 6
(1) Unităţile de învăţământ în care se organizează activităţi remediale în cadrul Programului naţional pilot de tip
„Şcoala după şcoală“ realizează o analiză a nevoilor de activităţi remediale, pornind de la criteriile de eligibilitate
prevăzute în prezentele norme metodologice şi de la activitatea de predare-învăţare-evaluare desfăşurată în
unitatea de învăţământ.
(2) Analiza menţionată la alin. (1) se realizează din perspectiva nivelului de structurare a competenţelor specifice
ale elevilor, a participării directe a elevilor la cursurile online (absenţe, acces la echipamente, calitatea conexiunii,
alte aspecte), respectiv a participării active a elevilor la cursurile online (efectuarea şi transmiterea temelor,
implicarea directă în comunicarea cu cadrul didactic, alte aspecte).
(3) Pe baza analizei realizate conform alin. (1) şi (2), unităţile de învăţământ realizează o propunere de program al
activităţilor remediale. Analiza şi propunerea de program se transmit inspectoratului şcolar. Propunerea trebuie să
conţină şi informaţii cu privire la resursele umane necesare pentru implementarea programului, structura echipei
pedagogice implicate în derularea programului, responsabilităţile fiecărui membru şi modalităţile de asigurare a
calităţii programului, respectiv de urmărire şi evaluare a progresului înregistrat de elevii participanţi la program.
(4) În organizarea activităţilor de educaţie remedială, unităţile de învăţământ vor avea în vedere următoarele
recomandări:
a) constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupă;
b) organizarea a 20 de ore de activităţi remediale/lună/elev, cu prezenţă fizică în clasă;
Pagina 3 din 5
c) proiectarea, organizarea şi susţinerea activităţilor de către cadre didactice calificate provenite din unitatea de
învăţământ care organizează programul sau din alte unităţi de învăţământ;
d) activităţile remediale, materializate în activităţi de învăţare, vor viza îmbunătăţirea achiziţiilor elevilor, în special
a acelora care contribuie la formarea competenţelor de bază, fundamentale pentru formarea celorlalte competenţe;
e) se au în vedere, cu prioritate, activităţi remediale care să vizeze achiziţiile care contribuie la formarea
competenţelor de literaţie şi a competenţelor STEM, incluzând şi activităţi pentru formarea comportamentelor
specifice competenţei „a învăţa să înveţi“.
(5) În situaţii justificate, cum ar fi necesitatea pregătirii elevilor pentru examene de corigenţă sau de încheiere a
situaţiei şcolare sau pentru actualizarea cunoştinţelor, în perspectiva deschiderii noului an şcolar, activităţile
remediale se pot desfăşura şi pe durata vacanţei.
Articolul 7
(1) Pentru acoperirea costurilor organizării şi participării elevilor la activităţile de educaţie remedială în cadrul
Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021,
se acordă unităţilor de învăţământ care organizează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ un sprijin
financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună.
(2) ISR reprezintă indicatorul social de referinţă, care la data prezentelor norme metodologice are valoarea de 500
lei şi poate fi ajustat periodic de Guvernul României.
(3) Pentru Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, sprijinul financiar este considerat barem standard
de cost per elev şi este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării şi participării copiilor la 20 de ore/elev/lună
de activităţi de educaţie remedială, respectiv susţinerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în
activităţile cu elevii, derulate în proiect.
Articolul 8
(1) Condiţia de acordare a sprijinului financiar lunar unităţilor de învăţământ care organizează Programul naţional
pilot de tip „Şcoala după şcoală“ este de participare a elevilor la cele 20 de ore/lună de activităţi de educaţie
remedială.
(2) În condiţii excepţionale, un elev poate să absenteze lunar cel mult 5 ore de la activităţile remediale. Reducerea
sprijinului financiar acordat unui elev se va face dacă numărul de absenţe este mai mare de 25% din totalul de ore
prevăzut pe lună pentru un elev. Absenţele înregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului
financiar.
(3) În cazul în care părintele unui elev renunţă, în scris, la participarea elevului la activităţile de educaţie remedială,
unitatea de învăţământ poate propune inspectoratului şcolar înlocuirea acestuia cu alt elev eligibil, care are nevoie
de educaţie remedială, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.
Articolul 9
(1) Unităţile de învăţământ care organizează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ transmit lunar, în
primele 5 zile calendaristice de la începutul fiecărei luni, către inspectoratele şcolare documentele tehnice aferente
derulării activităţilor remediale din luna precedentă, respectiv: situaţia conţinând numărul de elevi care au participat
la activităţile de educaţie remedială în luna respectivă – liste de prezenţă, orarul activităţilor remediale planificate şi
realizate, pe zile şi grupe de elevi.
(2) Documentele tehnice prevăzute la sunt însoţite şi de o solicitare de tranşă a sprijinului alin. (1) financiar.
Valoarea tranşei se stabileşte ca rezultat al înmulţirii numărului de elevi care au participat la activităţile de educaţie
remedială cu valoarea sprijinului financiar/lună per elev.
(3) Inspectoratele şcolare transmit documentele tehnice primite de la unităţile de învăţământ către experţii
desemnaţi pentru monitorizarea activităţilor remediale. Aceştia centralizează situaţiile şi, ţinând seama şi de
rezultatele monitorizării modului de desfăşurare a activităţilor de educaţie remedială, conform prevederilor art. 12
alin. (2), acordă avizul tehnic pentru activităţile remediale derulate de unităţile de învăţământ şi includ sumele
solicitate în solicitarea de tranşă a sprijinului financiar centralizată la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.
Solicitarea de tranşă centralizată la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti elaborată de experţii desemnaţi pentru
monitorizarea activităţilor remediale este transmisă la Ministerul Educaţiei pentru aprobare.
(4) După aprobarea de către Ministerul Educaţiei a documentaţiei prevăzute la alin. (3), inspectoratele şcolare
primesc deschideri de credite corespunzătoare solicitării de tranşă a sprijinului financiar centralizată la nivelul
judeţului/municipiului Bucureşti aprobate, pe care le transmit unităţilor de învăţământ corespunzătoare.
Articolul 10
(1) Ministerul Educaţiei virează, lunar, în termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea cererilor de credite
/solicitărilor de tranşă menţionate la art. 9 alin. (4), în conturile 50.05 „Sume de mandat şi în depozit“ deschise de
inspectoratele şcolare, sumele solicitate de acestea prin cererile de credite/solicitările de tranşă.
Pagina 4 din 5
(2) Inspectoratele şcolare virează lunar sumele primite de la Ministerul Educaţiei în conturile 50.06 „Sume de
mandat şi în depozit ale instituţiilor publice de subordonare locală“ deschise de consiliile locale la dispoziţia unităţilor
de învăţământ sau în contul 50.05 „Sume de mandat şi în depozit“, după caz.
(3) Lunar, în termen de 3 zile de la primirea sumelor aferente în conturile 50.06/50.05, unităţile de învăţământ
efectuează plata personalului didactic implicat în activităţile de educaţie remedială.
Articolul 11
(1) Activităţile remediale organizate în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ sunt
coordonate, de regulă, de către director, directorul adjunct sau de către o persoană desemnată de director să
coordoneze activitatea în cadrul structurii, în cazul unităţilor de învăţământ care funcţionează cu structuri şcolare
arondate.
(2) Fiecare unitate de învăţământ care participă la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“:
a) informează potenţialii beneficiari şi părinţii acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului
naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, prin afişarea acestora la loc vizibil şi postarea pe site-ul unităţii de
învăţământ;
b) elaborează analiza pentru stabilirea nevoilor de activităţi remediale şi programul activităţilor remediale
organizate în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“;
c) centralizează solicitările scrise ale părinţilor elevilor de înscriere, respectiv de retragere a acestora din cadrul
programului şi întocmeşte dosarul individual al fiecărui elev care beneficiază de sprijinul financiar, conţinând
solicitarea scrisă de înscriere în program şi documentele justificative asociate acesteia, respectiv solicitarea scrisă
de retragere din program, dacă este cazul;
d) monitorizează prezenţa elevilor la activităţile din cadrul programului şi întocmeşte listele de prezenţă lunară,
prin centralizarea datelor furnizate zilnic de către cadrele didactice implicate în implementarea activităţilor de
educaţie remedială;
e) centralizează datele cu privire la beneficiarii sprijinului financiar şi întocmeşte documentele tehnice necesare
pentru justificarea cheltuielilor;
f) elaborează rapoartele cu privire la derularea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, pe care îl
transmite la inspectoratul şcolar.
(3) Raportul final de evaluare cu privire la derularea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, elaborat
de către unitatea de învăţământ şi aprobat de către conducerea acesteia, conţine date cantitative şi calitative cu
privire la:
a) îndeplinirea condiţiilor de acordare a sprijinului financiar şi a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost;
b) participarea elevilor la activităţile programului, inclusiv solicitările de retragere a elevilor din cadrul programului,
depuse de către părinţii acestora.
(4) Raportul final va conţine şi o analiză a frecvenţei elevilor şi a rezultatelor şcolare obţinute de către aceştia, pe
baza cărora se apreciază impactul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ asupra elevilor din
unitatea de învăţământ.
Articolul 12
(1) Fiecare inspectorat şcolar va fi sprijinit de către o echipa de experţi de monitorizare angajaţi de Ministerul
Educaţiei, prin Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă (UMPFE).
(2) Inspectoratul şcolar, cu rol de partener asociat în derularea programului, are următoarele responsabilităţi:
a) stabileşte lista unităţilor de învăţământ în care se vor organiza activităţi remediale finanţate din Programul
naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“;
b) actualizează permanent baza de date care cuprinde informaţii referitoare la unităţile de învăţământ care
derulează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“;
c) transmite documentele tehnice primite de la unităţile de învăţământ către experţii desemnaţi pentru
monitorizarea activităţilor remediale, în vederea centralizării datelor, avizării documentaţiei şi transmiterii acesteia
către Ministerul Educaţiei;
d) centralizează datele rezultate din raportul final elaborat de fiecare unitate de învăţământ care a derulat
Programul naţional de tip „Şcoala după şcoală“ şi le transmite experţilor tehnici;
e) repartizează unităţilor de învăţământ implicate deschiderile de credite bugetare primite, în urma aprobării de
către Ministerul Educaţiei a solicitării de tranşă centralizate la nivel de judeţ/municipiul Bucureşti;
f) monitorizează asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor remediale în judeţul respectiv/
municipiul Bucureşti, conform prezentelor norme metodologice.
Articolul 13
(1) La nivel naţional, coordonarea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ este asigurată de către
Ministerul Educaţiei, prin UMPFE.
Pagina 5 din 5
(2) UMPFE asigură angajarea de experţi tehnici pentru monitorizarea implementării Programului naţional pilot de
tip „Şcoala după şcoală“.
(3) Echipa tehnică de monitorizare, formată din experţii menţionaţi la repartizaţi la nivelul alin. (2) inspectoratului
şcolar, asigură monitorizarea implementării Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ prin activităţi cum
ar fi:
a) vizite de monitorizare şi suport în unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti care derulează
Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“;
b) centralizarea solicitărilor de tranşă şi a documentelor suport trimise de unităţile de învăţământ care derulează
Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“;
c) întocmirea rapoartelor stabilite prin prezentele norme metodologice referitoare la derularea programului în
unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti şi transmiterea lor la Ministerul Educaţiei – UMPFE.
ANEXĂ
la normele metodologice
CALENDARUL
Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“
Perioada/Data-limită Acţiunea
25 februarie-2 martie 2021
Informarea de către unităţile de învăţământ a potenţialilor beneficiari şi a părinţilor acestora cu
privire la prevederile legale specifice Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, prin
afişarea acestora la loc vizibil şi postarea pe site-ul unităţii de învăţământ
25 februarie-3 martie 2021 Depunerea de către părinţi a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program
4 martie 2021
Transmiterea de către unităţile de învăţământ în care există elevi eligibili pentru a participa la
Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ către inspectoratele şcolare a datelor cu privire
la numărul de elevi eligibili şi a opţiunii cu privire la organizarea activităţilor remediale la nivelul
unităţii de învăţământ
5 martie 2021
Stabilirea de către inspectoratele şcolare a unităţilor de învăţământ care vor organiza activităţi
remediale în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, dintre cele care au optat
pentru organizarea acestor activităţi
Lunar, începând cu data de
8 martie 2021
Derularea activităţilor Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ în unităţile de învăţământ
Lunar, în primele 5 zile
calendaristice, pentru
activităţile desfăşurate în
luna anterioară
Transmiterea de către unităţile de învăţământ către inspectoratele şcolare a documentelor tehnice
aferente derulării activităţilor remediale din luna precedentă, însoţite de solicitarea de tranşă a
sprijinului financiar
Lunar, în primele 10 zile
calendaristice, pentru
activităţile desfăşurate în
luna anterioară
Verificarea, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, a documentelor tehnice transmise de către unităţile de
învăţământ, acordarea avizului tehnic pentru activităţile remediale derulate de unităţile de învăţământ şi avizarea
solicitării de tranşă a sprijinului financiar
Transmiterea la Ministerul Educaţiei a solicitărilor de tranşă a sprijinului financiar
Lunar, în primele 15 zile
calendaristice, pentru
activităţile desfăşurate în
luna anterioară
Verificarea, aprobarea solicitărilor de tranşă a sprijinului financiar şi virarea de către Ministerul
Educaţiei a sumelor solicitate de către inspectoratele şcolare, în conturile acestora
Lunar, în primele 20 de zile
calendaristice, pentru
activităţile desfăşurate
în luna anterioară
Virarea de către inspectoratele şcolare a sumelor aprobate în urma solicitărilor de tranşă transmise
de către unităţile de învăţământ participante la program
Lunar, în termen de 3 zile
de la încasarea sumelor
Efectuarea plăţii personalului didactic implicat în activităţile de educaţie remedială de către unităţile
de învăţământ
Permanent
Monitorizarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului şcolar a îndeplinirii
condiţiilor de acordare a sprijinului şi a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost şi a modului
de implementare a programului la nivelul unităţilor de învăţământ
La finalul programului Elaborarea de către unităţile de învăţământ a raportului final cu privire la derularea Programului
naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ şi transmiterea acestuia inspectoratului şcolar
La finalul programului
Elaborarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului şcolar a raportului
final cu privire la derularea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ şi transmiterea
acestuia la Ministerul Educaţiei
—–