Regulament de ordine interioara

 

CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Liceul Teoretic „Gheorghe Lazar”Avrig, este unitate cu personalitate juridică, ordonator tertiar de credite şi funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sibiu.

Art. 2. Liceul Teoretic „Gheorghe Lazar”Avrig îşi desfăşoară întreaga activitate promovând profesionalismul, creativitatea, inovaţia, comunicarea, lucrul în echipă, eficienţa, receptivitatea la nevoile educaţionale ale comunităţii, libertatea de exprimare, formarea caracterului, moralitatea şi spiritualitatea, gândirea critică, etc.

Întreaga activitate va avea în vedere: comunicarea deschisă, spiritul colegial, realizarea integrală şi la timp a sarcinilor de serviciu, relaţii democratice, de colaborare şi sprijin reciproc, transparenţa decizională realizată prin organismele colective (Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie), promovarea calităţii şi recompensarea personalului, etc.

 

CAPITOLUL II

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 3. Prezentul Regulament Intern conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv – educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă, financiar – contabile şi de secretariat din cadrul Liceului “ Gheorghe Lazar”Avrig”, fiind elaborat în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1/2011, republicata şi cu modificările şi completările ulterioare,  si  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925 / 08.09.2005.

Art. 4. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi părinţilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum şi a activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul liceului.

Art. 5. Regulamentul Intern este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu i se substituie acesteia; necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul liceului, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui.

Art. 6. În rezolvarea problemelor şcolii vor fi atraşi şi implicaţi următorii factori: familia, comitetul de părinţi pe clasă, Comitetul reprezentativ al părinţilor, , Consiliul elevilor.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ŞCOLII

 

Art. 7. Conducerea şcolii este asigurată de Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie,Directori,ca organisme de decizie şi management, Comisii şi catedre de specialitate, Comisii pe probleme, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului, care se aprobă în fiecare an de către Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de Administraţie, este parte a prezentului regulament.

(1)   Aceste organisme îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale şi semestriale supuse aprobării Consiliului de administraţie.

(2)   Acestea devin obligatorii după aprobarea lor în cadrul Consiliului Profesoral sau în cadrul comisiei / catedrei respective. Neîndeplinirea responsabilităţilor ce revin conform acestor documente constituie abatere şi se sancţionează cu notă observatorie de către director şi Consiliul de Administraţie.

Art. 8. Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă a consiliilor/comisiilor/catedrelor vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate sau nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la cunoştinţă.

Art. 9. Fiecare comisie va avea un regulament de funcţionare propriu avizat de Consiliul de administraţie, un plan de muncă ce se va realiza semestrial, raportul de activitate către Consiliul de administraţie.

1. ORGANE DE DECIZIE

1.1. Consiliul profesoral

Art. 10. Consiliul profesoral este organismul de management şi decizie al activităţii şcolare în domeniile: curricular, extracurricular, al programelor şi activităţilor educative, al acordării premiilor şi sancţiunilor atât pentru elevi cât şi pentru profesori. Este organizat şi funcţionează conform art. 27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi are atribuţiile prezentate în art. 28 al acestui Regulament.

Art. 11. Cumularea a 2 absenţe nemotivate la Consiliul Profesoral atrage pierderea punctajului corespunzător din fişa de evaluare, iar profesorul respectiv va fi înştiinţat în scris de faptul că aceste absenţe constituie abatere.

1.2. Consiliul de administraţie

Art. 12. Consiliul de administraţie este organul de decizie al activităţii şcolare în domeniile: administrativ, al programelor de dezvoltare ale liceului, în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală, politică salarială, financiară, de personal, etc.

Este format conform OMEN 4516 din 25.09.2014

Art. 13. Competenţele Consiliului de administraţie sunt prevăzute în art. 18 al acestui Regulament.

1.3. Consiliul pentru curriculum

Art. 14. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor şi colectivelor, directorii şcolii, profesorul psihopedagog. Preşedintele Consiliului este directorul. Componenţa consiliului este aprobată în fiecare an şcolar de Consiliul profesoral.

Art. 15. Consiliul pentru curriculum elaborează:

 1. proiectul curricular al şcolii: discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale şcolii, metodologia de evaluare, criterii de selecţii ale elevilor;
 2. oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională; analizează CDS;
 3. criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare;
 4. metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare;
 5. planuri anuale şi semestriale de muncă;
 6. stabileşte programa şi examenele de diferenţă pentru trecerea în ciclul superior al liceului atunci când este cazul;
 7. Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral.

Art. 16. Consiliul pentru curriculum are în subordine următoarele comisii:

 • Comisiile de catedră
 • Comisia de formare continuă şi dezvoltare profesională
 • Comisia pentru orar.

2. ORGANE DE LUCRU

Art. 17. Organe de lucru sunt următoarele:

1. – Comisia pentru activităţi extracurriculare

2. – Responsabil de proiecte

3. – Comisia de formare continuă şi dezvoltare profesională

4. – Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă

5. – Comisia PSI

6. – Comisia pentru educaţie rutieră:

7. – Comisia de disciplină

8. – Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar

10. – Comisia de Cruce Roşie / voluntariat

11. – Comisia pentru imaginea şcolii

12. – Purtător de cuvânt

13. – Comisia pentru coordonarea concursurilor şcolare, olimpiadelor

14. – Comisia pentru verificarea documentelor şcolare (cataloage, condică de prezenţă), ritmicităţii notării, absenteismului

15. – Comisia pentru protecţie civilă

16. – Comisia pentru orar

17. – Comisia pentru organizarea serviciului pe şcoală

18. – Comisia de selectare, casare, recepţie şi inventariere

19. – Comisia de investiţii şi cheltuieli materiale

20. – Comisia paritară

21. – Echipă de lucru pentru stabilirea atribuţiilor profesorilor de serviciu pe şcoală

22. – Echipă de lucru pentru stabilirea atribuţiilor elevilor de serviciu pe şcoală

23. – Echipă de lucru pentru stabilirea atribuţiilor elevilor de serviciu pe clasă

24. – Echipă de lucru pentru Regulamentul de Ordine Interioară (ROI)

25. – Echipă de lucru pentru fişa postului – cadre didactice

26. – Echipă de lucru pentru fişa de evaluare pentru calificativul anual

28. – Echipă de lucru pentru Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI)

29. – Comisia pentru monitorizarea examenelor naţionale:

30. – Comisia pentru organizarea „Zilelor Şcolii”

31. – Comisia pentru redactarea revistei şcolare

32. – Comisia Orientare Şcolară şi Profesională (OŞP)

33. – Fişa postului pentru paznic

34.Comisia pentru burse, „Bani de liceu”, „Euro 200”

Art. 18. (1) Comisiile se constituie anual (Consiliul de administraţie putând decide formarea şi altor comisii), iar şefii comisiilor sunt numiţi de Consiliul de administraţie.

(2) Fiecare comisie va deţine o mapă care va conţine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, rapoartele de analiză a activităţii, alte materiale. Mapa este administrată de responsabilul comisiei, şi va fi păstrată la dispoziţia directorului.

2.1. Comisiile / catedrele metodice

Art. 19. Comisiile metodice se constituie pe arii curriculare sau pe grupuri de discipline, conform hotărârii Consiliului de administraţie.

(1) Catedrele metodice se constituie din profesori de aceeaşi specialitate (min. 3) cf. hotărârii Consiliului de administraţie. Dacă din catedră fac parte profesori din mai multe discipline, şeful catedrei numeşte câte un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.

(2) Comisiile / catedrele metodice elaborează, până la sfârşitul lunii iunie, o propunere de încadrare a profesorilor pentru anul şcolar următor, ţinându-se cont de continuitate şi de planul de şcolarizare aprobat de ISJ

 

Art. 20. Documentele catedrei sunt:

 

(1) Tabel cu membrii comisiilor

Nr. crt. Numele şi prenumele Statut Specialitatea Vechime Grad didactic (an) Studii absolv. Ultimul stagiu de formare AdresăTelefon Obs. Activităţi în timpul anului
1.

(2) Încadrarea:

Profesor Cls.a V-a Cls.a IX-a Cls.a X-a Cls.a XI-a Cls.a XII-a Extracurric. în normă Total ore catedră Extracurric. Dirigenţie

*  CV membri

Planul anual de activitate al catedrei

Raport de activitate semestrial şi anual

Repartizarea responsabilităţilor în catedră

Tematica şedinţelor de catedră (una pe lună)

Lista proiectelor catedrei

Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.J.)

Planificările anuale, (individuale sau colective), planificarea calendaristică semestrială

Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul)

Lista manualelor alternative şi opţiunea pentru anul în curs pe clase

Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia şcolii

Graficul interasistenţelor

Situaţii statistice (elaborate de catedra) care să sintetizeze activitatea catedrei şi evoluţia rezultatelor elevilor (la învăţătură, olimpiade, examene, concursuri)

Informări periodice (privind rezultatele elevilor, parcurgerea materiei, ritmicitatea notării, etc.) către Consiliul de administraţie, conform unui grafic stabilit de acesta la începutul anului şcolar.

Programele, planificările, planul anual al catedrei vor fi elaborate şi discutate la începutul anului şcolar.

 

2.2. Comisia educativă

 

Art. 21.

(1)Comisia educativă coordonează activitatea educativă.

(2) Comisia educativă se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din:

ü  comisia diriginţilor;

ü  comisia de activităţi extracurriculare;

ü  comisia culturală;

ü  responsabilul de proiecte;

ü  profesor psiholog;

ü  comisia de organizare a serviciului pe liceu-elevi.

(3) Responsabilul comisiei educative este directorul adjunct.

(4) Comisia educativă se întruneşte de două ori pe semestru şi de câte ori responsabilul sau echipa managerială consideră necesar.

(5) Comisia educativă coordonează activitatea: Consiliilor claselor, Comisiei pentru burse şi a Consiliului elevilor.

(6) Comisia educativă coordonează parteneriatele, organizează colaborarea liceului cu alţi factori educaţionali: familia, comunitatea locală, părinţi etc.

Art. 22. Comisia diriginţilor este alcătuită din diriginţii tuturor claselor.

(1) Consiliul de Administraţie desemnează şeful comisiei diriginţilor şi câte un responsabil pe fiecare ciclu / an de studiu (gimnaziu, IX, X, XI, XII).

(2)Comisia diriginţilor are următoarele responsabilităţi:

 • Conform fişei ISJ / MEdCTS;
 • coordonează activitatea Consiliilor clasei;
 • colaborează cu Comisia pentru burse, Comisia de organizare a serviciului pe şcoală, Consiliului elevilor;

Art. 23. Profesorul diriginte / consilier educativ al clasei răspunde şi coordonează întreaga activitate educativă a clasei.

(1) Profesorul diriginte va întocmi următoarele documente:

 • fişa clasei
 • planul de activitate anual
 • planul de activitate semestrial (planificarea temelor, activităţi extracurriculare)
 • caietul dirigintelui (care trebuie să conţină fişa psihopedagogică, date personale, date familiale, fişa de evaluarea randamentului şi progresului şcolar ale elevilor)
 • contribuţii la comisia diriginţilor pe şcoală.

(2) Dacă diriginţii desemnaţi pentru un an şcolar nu îşi vor îndeplini aceste atribuţii responsabilul Comisiei diriginţilor nu aprobă punctajele corespunzătoare din fişa de evaluare şi poate propune Consiliului de administraţie atât neplata indemnizaţiei de diriginte cât şi retragerea calităţii de diriginte.

Art. 24. Consiliul clasei este format:

¨      din toţi profesorii care predau la clasa respectivă;

¨      liderul elevilor;

¨      liderul părinţilor.

(1) Consiliul clasei se întruneşte de două ori pe semestru sau la solicitarea dirigintelui, a unuia dintre profesorii clasei, directorului sau la solicitarea a 2/3 din părinţii elevilor.

(2) Consiliul este statutar dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi.

Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă.

(3) În prima săptămână a anului şcolar, dirigintele clasei stabileşte graficul şedinţelor ordinare, pe care îl transmite responsabilului Comisiei diriginţilor. Celelalte şedinţe vor fi comunicate prin convocator în caietul de procese verbale, cu minimum 5 zile calendaristice înainte.

(4) Atribuţiile Consiliului clasei sunt prevăzute de art. 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Art. 25. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală este condusă de un responsabil desemnat de Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar.

(1) Comisia organizează serviciul pe liceu pentru profesori şi elevi. Planificarea se face în 3 exemplare, unul la comisie, unul la secretariat şi altul care se afişează în cancelarie.

(2) Diriginţii şi profesorii de serviciu asigură instruirea elevilor de serviciu.

Art. 26. Serviciul elevilor se desfăşoară astfel:

(1) Serviciul pe clasă

I. Organizarea serviciului pe clasă:

 1. toţi elevii clasei vor fi implicaţi în serviciul pe clasă.
 2. pot face excepţie doar elevii care au diferite probleme medicale şi nu pot să se achite de anumite atribuţii.
 3. instruirea elevilor se face de către diriginte în colaborare cu clasa respectivă.
 4. fiecare diriginte va realiza, la începutul fiecărui semestru, un grafic al serviciului pe clasă pe care îl va preda, din timp, responsabilului cu serviciul pe şcoală şi îl va afişa în clasă.
 5. stabilirea modului de efectuare a serviciului (nr. de elevi, ordinea, perioada) este la latitudinea dirigintelui, în funcţie de specificul grupului.
 1. II. Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă
 1. se prezintă la cursuri cu 10 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă.
 2. în cazul în care clasa învaţă după-amiază, elevul de serviciu pe clasă va prelua clasa de la tura de dimineaţă, pentru a fi identificate eventualele stricăciuni sau lipsuri.
 3. se va ocupa de curăţenie pe parcursul întregului program:

–          aerisirea clasei;

–          curăţenia în faţa şi în spatele clasei;

–          avertizarea elevilor la care nu este curăţenie la / în bancă;

–          gestionarea produselor primite (pentru elevii din clasele I-VIII) – aducerea în clasă, distribuirea, supravegherea consumului lor;

–          ştergerea tablei, asigurarea necesarului de cretă;

–          răspunde la solicitarea cadrelor didactice cu privire la materialele didactice din ziua respectivă, în caz că nu există un responsabil cu acest lucru.

 1. se ocupă de legătura cu dirigintele, iar  legătura cu directorul şi cu secretariatul se va realiza prin intermediul elevului de serviciu pe şcoală.
 2. comunică dirigintelui elevii care nu respectă regulile de menţinere a curăţeniei sau a disciplinei în ziua respectivă.
 3. avertizează elevii asupra purtării insemnelor liceului şi comunică dirigintelui elevii care nu respectă acest lucru.
 4. comunică, la cererea cadrelor didactice, elevii absenţi din ziua / ora respectivă, prin informare corectă în prealabil.
 5. răspunde de udatul florilor la sfârşitul programului, în cazul în care clasa este amenajată în acest sens şi nu există deja un responsabil cu acest lucru.
 6. răspunde de gestiunea clasei, comunică dirigintelui, îngrijitorului, gardianului, elevului de serviciu pe şcoală, după caz, lipsa sau deteriorarea unor obiecte din clasă.
 7. în timpul activităţilor care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, sala de sport încuie sala şi avertizează elevii că bunurile de valoare nu se lasă în clasă.
 8. în cazul unor situaţii deosebite din perioada pauzelor (stare de rău, conflicte, accesul unor persoane străine) va anunţa, după caz, elevul de serviciu pe şcoală, dirigintele, profesorul de serviciu, directorul de serviciu.
 9. consemnează într-un proces-verbal tip evenimentele deosebite înregistrate pe parcursul zilei; dacă nu se predă procesul-verbal sau dacă evenimentele consemnate nu sunt conforme cu realitatea se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează conform Regulamentului Intern.
 10. are obligaţia să anunţe verbal elevul de serviciu pe şcoală imediat ce s-a petrecut un eveniment grav; ulterior, elevul de serviciu pe clasă va consemna evenimentul respectiv în procesul verbal.
 11. predă procesul-verbal elevului de serviciu pe şcoală.

III.

 1. Neachitarea corectă de sarcini poate atrage după sine sancţionarea elevului, în funcţie de hotărârea dirigintelui / a consiliului clasei.
 2. Elevii care se achită în mod exemplar pot fi evidenţiaţi / recompensaţi de diriginte sau de consiliul consultativ al părinţilor.
 3. Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă vor fi afişate în fiecare clasă.

 

(2) Serviciul pe şcoală

 1. I. Organizarea şi instruirea elevilor
 2. Organizarea şi instruirea elevilor în vederea efectuării serviciului pe şcoală se face de către dirigintele clasei.
 3. Vor efectua serviciul pe şcoală câte doi elevi pe tură.
 4. Pot fi excluşi din serviciul pe şcoală elevii ai căror părinţi cer acest lucru.
 5. Fiecare diriginte va realiza un grafic al serviciului pe şcoală pe care îl va preda, din timp, responsabilului cu serviciul pe şcoală, îl afişează în clasă şi va anunţa cu 2-3 zile înainte dirigintele a cărui clasă va urma să efectueze serviciul.
 6. Repartizarea claselor privind efectuarea serviciului pe şcoală se va face de către responsabilul cu serviciul elevilor la începutul semestrului.
 1. II. Atribuţiile elevului de serviciu în timpul desfăşurării activităţii:
 2. elevii de serviciu vor purta ecuson de identificare si vesta reflectorizantă,
 3. elevii se vor prezenta cu 10 de minute înainte de începerea programului.
 4. elevii de după-amiază vor prelua serviciul de la echipa de dimineaţă şi vor pleca numai după ce vor preda procesele verbale şi consemnările din registrul profesorului de serviciu din tura respectivă.
 5. elevii vor fi instruiţi la începutul fiecărei ture de către profesorii de serviciu din ziua respectivă şi vor semna în condica elevului de serviciu.
 6. elevii primesc de la profesorul de serviciu pe şcoală orarul personal al acestuia din ziua respectivă, pentru ca profesorul să poată fi contactat de elev în cazul unor situaţii deosebite.
 7. verifică, împreună cu profesorul de serviciu pe şcoală, ţinuta elevilor la intrarea acestora în şcoală şi consemnează într-un registru abaterile de la ţinuta decentă.
 8. elevii au obligaţia de a suna de pauză şi pentru începerea orei la momentul exact, consemnat în grafic.
 9. în perioada pauzelor:

– unul dintre elevi se va afla la uşa pentru intrarea cadrelor didactice;

– elevii de serviciu se vor ocupa cu legătura dintre elevi / părinţi / alte persoane cu cadrele didactice (cancelarie, director) sau cu serviciul secretariat;

– vor distribui, la cerere, creta la elevii de serviciu pe clase;

– vor împiedica pătrunderea elevilor pe coridorul afectat cadrelor didactice;

– vor dirija trecerea elevilor spre bibliotecă, spre laboratoare sau spre preluarea produselor (lapte, corn);

 1. pe toată perioada serviciului vor legitima impreună cu gardianul școlar toate persoanele care nu fac parte dintre angajaţii şcolii şi vor nota datele în condica de serviciu.

10.  vor răspunde la anumite solicitări în interesul şcolii din partea cadrelor didactice de serviciu, dar cel puţin unul dintre ei va asigura prezenţa la uşa de intrare a cadrelor didactice.

11.  vor anunţa, după caz, gardianului și profesorului de serviciu orice situaţie / incident care le depăşeşte atribuţiile.

12.  vor adopta un comportament exemplar şi un limbaj adecvat pe toată perioada serviciului.

13.  nu au voie să părăsească serviciul pe şcoală fără să anunţe gardianul si pe profesorul de serviciu sau pe directorul de serviciu.

14.  în situaţii deosebite (lucrări, teze, probleme de sănătate etc.) vor anunţa profesorul de serviciu sau pe diriginte din timp şi vor fi înlocuiţi pentru perioada respectivă de o grupă dintr-o altă clasă stabilită de profesorul de serviciu pe şcoală şi consemnată în registrul serviciului pe şcoală.

15.  vor avea în grijă condica elevului de serviciu şi vor completa corect numai aspectele necesare.

16.  pe toată perioada orelor, la cerinţa profesorului de serviciu, vor trece în clase şi vor solicita profesorului de la ora respectivă să-i informeze cu privire la frecvenţa  şi la ţinuta clasei respective.

17.  elevii au obligaţia de a trece corect în foile respective informaţiile primite de la profesori.

18.  elevii înmânează procesele-verbale de la toate clasele din tura respectivă profesorului de serviciu.

 

 1. III. La sfârşitul serviciului:
 • tura de dimineaţă

– va preda condica,vesta si ecusonul, turei de după-amiază;

– va părăsi serviciul după ce primeste aprobarea gardianului si a profesorului de serviciu.

 • tura de după-amiază

va preda profesorului de serviciu condica,

 1. IV. Profesorii de serviciu pe şcoală vor comunica diriginţilor elevii care nu se achită de sarcini în timpul serviciului pentru ca acestora să nu li se mai permită să fie de serviciu pe şcoală şi să fie sancţionaţi în funcţie de deciziile profesorului diriginte.

Art. 27 Zilnic, serviciul pe şcoală va fi asigurat de profesorii programaţi. Programarea serviciului pe liceu se stabileşte înaintea începerii perioadei, profesorii iau cunoştinţă prin afişarea graficului la avizier.

(1) Profesorul de serviciu

1. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, conform graficului stabilit la începutul semestrului şi afişat în cancelarie, hol intrare profesori.

2. Învoirea cadrului didactic de la serviciu pe şcoală se accepta doar dacă acesta are motive foarte bine întemeiate. Acesta are datoria să anunţe responsabilul ce întocmeşte graficul profesorilor de serviciu, cu minimum 4 zile înainte de data la care trebuia să efectueze serviciul pentru a fi înlocuit cu un alt cadru didactic sau poate să-şi găsească singur un înlocuitor urmând ca ulterior să anunţe şi pe responsabilul acestei comisii.

3. Profesorul de serviciu este prezent în unitatea şcolară cu 10 de minute înainte de începerea orelor, după cum urmează:

a. pentru tura de dimineaţă va fi prezent în şcoală între 7,50 şi 13, 50.

4. Profesorul de serviciu va purta cardul / legitimaţia care indică activitatea specifică.

5. Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi realizat în 3 exemplare, unul la Comisia de organizare a serviciului în liceu, unul la secretariat şi unul care se afişează în cancelarie.

6. Face prezenţa elevilor de serviciu pe şcoală, organizează, instruieşte şi îndrumă activitatea acestora.

7. Preia procesul verbal tip de la secretariat. Acest proces verbal va fi completat şi predat la finalul programului directorului de serviciu sau în lipsa acestuia secretariatului.

8. Verifică existenţa cataloagelor la începutul şi la sfârşitul turei sale. Dacă un cadru didactic constată lipsa unui catalog se va adresa profesorului de serviciu pe şcoală care va încerca să remedieze situaţia, în caz contrar se va consemna în procesul verbal.

9. Trebuie să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii îndrumând şi controlând activitatea din şcoală.

10. Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu va colabora cu colegii şi directorul de serviciu.

11. La intrarea elevilor în şcoală profesorul de serviciu împreună cu unul dintre elevii de serviciu pe şcoală verifică ţinuta elevilor dacă este decentă (nu se admit pantaloni scurţi, machiaj strident, ţinută provocatoare ş.a.) şi dacă au asupra lor unul din însemnele distinctive ale şcolii(insigna sau cartela). Elevii care nu îndeplinesc cerinţele de mai sus vor fi consemnaţi de către elevul de serviciu pe şcoală şi vor fi sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului intern al şcolii.

12. Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea elevilor la şi de la ore, prezenţa profesorilor în fiecare clasă (în caz contrar va anunţa imediat directorul de serviciu pentru a se lua măsurile corespunzătoare).

13. Profesorul de serviciu îi va da elevului de serviciu orarul personal din ziua respectivă, astfel încât în cazul în care apar probleme în timpul orelor să-l poată contacta.

14. Profesorul de serviciu va fi anunţat de către elevul de serviciu pe şcoală imediat ce s-a înregistrat un eveniment grav în interiorul şcolii. Evenimentul consemnat ulterior în procesul verbal va fi adus la cunoştinţa diriginţilor elevilor implicaţi sau persoanelor în măsură să remedieze situaţia respectivă.

15. În timpul pauzelor şi al orelor în care nu are activitate didactică profesorul de serviciu urmăreşte pe monitoarele aflate în cancelarie/ parter activitatea din şcoală, in mod deosebit supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor. Acesta consemnează / intervine în cazul în care sunt abateri disciplinare, evenimente deosebite.

16. Profesorul de serviciu la solicitarea elevilor de serviciu pe şcoală oferă informaţiile necesare persoanelor străine (părinţi, rude ş.a.) intrate în şcoală.

17. Profesorul de serviciu cu acordul directorului de serviciu, permite claselor la care la ultima oră nu este prezent profesorul din diverse motive să părăsească unitatea şcolară.

18. Profesorul de serviciu poate solicita agenţilor de pază şi personalului nedidactic să-l sprijine în rezolvarea unor probleme apărute în intervalul cât îşi desfăşoară serviciul. Are dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere pentru a remedia problemele apărute.

19. Profesorul de serviciu consemnează evenimentele deosebite care se petrec în perioada desfăşurării serviciului sau având în vedere procesele verbale primite de la elevii de serviciu pe clasă.

20. Profesorul de serviciu coordonează întreaga activitate din şcoală în absenţa directorului.

(2) Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de evaluare anuală cu câte 2 puncte, la propunerea şefului Comisiei educative (pentru fiecare nerealizare de atribuţii).

(3) Gardianul școlar

1.Gardianul școlar va permite accesul in liceu a persoanelor vizitatoare doar pe ușa principală.Acestea vor fi legitimate,notate in registrul de serviciu al gardianului și apoi conduse de un elev de serviciu la destinație.

2.Accesul la cadre didactice va fi permis numai în timpul pauzelor.

3.Accesul in liceu va fi facut exculsiv pe usa principală și numai persoanelor care nu prezintă semne că s-ar afla sub influența băuturilor alcoolice

4.Accesul la clasă se va face strict sub supravegherea gardianului școlar și numai pe perioada pauzelor.

5.Accesul in curtea liceului va fi facut pe poarta mare si doar in timpul pauzelor. In timpul orelor poarta va fi închisă iar cheia se va afla la gardianul școlar.

Art. 28 Componenţa comisiei de activităţi extracurriculare este stabilită de Consiliul de Administraţie.

(1) Comisia de activităţi extracurriculare este subordonată Consilierului educativ.

(2) Comisia de activităţi extracurriculare colaborează cu responsabilul comisiei diriginţilor cu care întocmeşte proiectul activităţilor extracurriculare (parte a proiectului managerial al şcolii) pentru anul şcolar în curs şi rapoartele de activitate semestriale şi anuale

(3) Comisia are următoarele atribuţii:

 • centralizează: cercurile propuse de fiecare catedră, elevii participanţi, programul cercurilor;
 • propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive…);
 • organizează activitatea corului, formaţiile culturale şi sportive;
 • coordonează pregătirea şi desfăşurarea serbărilor şcolare, balului bobocilor, a balului majoratului, a concursurilor şcolare.

(4) Comisia pentru organizarea Zilelor Liceului face parte din Comisia de activităţi extracurriculare.

2.3. Comisia de formare continuă şi dezvoltare profesională

Art. 29 Comisia de formare continuă şi dezvoltare profesională se constituie la începutul fiecărui an şcolar.

(1) Comisia se întruneşte lunar şi  ori de câte ori este nevoie.

(2) Scopurile Comisiei de perfecţionare metodică sunt:

 • sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea activităţii didactice;
 • informarea promptă a personalului didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum, programe şcolare, etc., şi a modului de aplicare a acestora;
 • Propune şi realizează activităţi de formare continuă la nivelul corpului profesoral pe baza unei analize de nevoi semestriale şi anuale;
 • Asigură baza de date referitor la activităţile de formare continuă şi dezvoltare profesională organizate la care au participat profesorii liceului.

(3) Atribuţiile Comisiei de formare continuă şi dezvoltare profesională

 • să menţină permanent contactul cu I.S.J. şi cu alte instituţii abilitate, informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora;
 • să menţină legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi dezvoltarea profesională;
 • să informeze personalul didactic referitor la modificările care apar;
 • să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare, etc.);
 • să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi susţinere a examenelor de grade didactice la cererea acestora;
 • să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice;
 • să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.

2.4. Comisia de orar

Art. 30 Comisia de orar este formată din membri desemnaţi de director şi este aprobată de Consiliul de administraţie.

(1) Atribuţiile comisiei sunt următoarele:

 • alcătuieşte orarul şcolii şi-l propune directorului spre avizare;
 • alcătuieşte repartizarea pe săli a grupelor de limbi străine şi de discipline opţionale şi repartizarea orelor în laboratoare;
 • modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.N., I.S.J. …), afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase.

(2) Programul de funcţionare al liceului este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor de Consiliul de Administraţie. Modificările ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administraţie cu aprobarea Consiliului profesoral.

2.5. Comisia de protecţie civilă

Art. 31 Comisia de protecţie civilă este constituită şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(1) Atribuţiile comisiei sunt:

 • Stabilirea unui program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de om (incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică, etc.).
 • Elaborarea PLANULUI UNIC AL LICEULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ care să vizeze pregătirea elevilor pentru a reacţiona rapid şi eficient în cazul producerii accidentelor mai sus menţionate.
 • Stabilirea şi menţinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili în protecţie civilă de la nivelul judeţului Iaşi (Inspectorat Şcolar, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă etc.).
 • Elaborarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor şi elevilor în protecţie civilă; organizarea unor lecţii deschise, dezbateri, includerea unor teme adecvate în tematica orelor de dirigenţie.

2.6. Comisia de securitate şi sănătate în muncă

Art. 32 Este constituită şi funcţionează în conformitate cu Legea 90/1996 privind normele generale de protecţie a muncii.

(1) Comisia are în componenţă: şefii de catedră ai disciplinelor ce folosesc laboratoare, săli de sport, diriginţii claselor, laboranţi, secretar, administrator.

(2) Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de un preşedinte desemnat de Consiliul de Administraţie.

(3) Atribuţiile Comisiei de protecţie a muncii constau în:

 • elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni.
 • organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni)
 • efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor)
 • elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii
 • asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia.

(4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie.

Art. 33 Comisia de Cruce Roşie face parte din Comitetul de securitate şi sănătate în muncă. Comisia este formată din 3 membri dintre care Consiliul de administraţie desemnează un responsabil.

Comisia ia măsuri de echipare a cabinetelor, sălii de sport, cu truse medicale şi măsuri de instruire a cadrelor didactice şi a elevilor privind acordarea primului ajutor în caz de accidente.

 • Comisia funcţionează pe baza unui program de activitate anual.
 • Comisia asigură informarea elevilor privind măsurile de prevenire şi înlăturare a unor maladii.
 • Comisia difuzează în toate clasele sfaturi generale privind igiena personală şi colectivă.
 • Comisia asigură informarea elevilor privind măsurile de combatere a tabagismului, alcoolismului, consumului de droguri.
 • Comisia organizează un cerc „Sanitarii pricepuţi”; pregăteşte echipaje care participă la concursuri specifice.
 • Comisia are legături cu Crucea Roşie – filiala Sibiu, căreia i se subordonează, cât şi cu organizaţii internaţionale care au ca scop menţinerea sănătăţii elevilor.
 • Comisia colaborează cu medicul liceului şi cu alţi medici de specialitate.

2.7. Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI)

Art. 34 Atribuţiile comisiei PSI sunt:

 • Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă.
 • Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere ce revin personalului şi elevilor precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.
 • Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.
 • Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc., planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.
 • Elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor.

2.8. Comisia de selecţie, casare, recepţie şi inventariere

Art. 35 Comisia este stabilită de către Consiliul de Administraţie, de regulă din personalul implicat în activitatea legată de recepţia respectivă:director adjunct, administrator, contabil, etc.

Art. 36 Comisia de inventariere este stabilită de către Consiliul de Administraţie, de regulă din personalul implicat în activitatea legată de inventarul respectiv:profesori specialitate, personal.

2.9. Comisia de disciplină

Art. 37 Comisia de disciplină se poate organiza pe 3 subcomisii:

 • Disciplină profesori
 • Disciplină elevi
 • Disciplină personal

(1) Fiecare subcomisie activează independent şi intervine atunci când este cazul, asigurând analiza tuturor situaţiilor de nerespectare a legislaţiei şi luând măsurile legale ce se impun pentru ameliorarea activităţii.

(2) Subcomisia întocmeşte un raport care este prezentat Consiliului de Administraţie.

(3) Subcomisiile au şi rol ameliorativ, de mediator atunci când este cazul.

CAPITOLUL IV

PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV

1. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT. STANDARDELE PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art. 38 În cadrul procesului de învăţământ, cadrele didactice exercită asupra elevilor, în mod conştient şi sistematic, un ansamblu de acţiuni pentru formarea personalităţii acestora în concordanţă cu cerinţele idealului educaţional prevăzut de Legea Învăţământului.

(1) În procesul instructiv – educativ rolul conducător îl are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activităţii.

(2) În procesul instructiv – educativ cadrul didactic interacţionează şi conlucrează cu elevii, dezvoltând un real parteneriat cu aceştia.

(3) Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunoştinţelor, de organizare, coordonare şi stimulare a activităţii elevilor în vederea asigurării unui cadru adecvat formării personalităţii acestora.

(4) Învăţarea înglobează totalitatea acţiunilor şi deprinderilor pe care trebuie să le întreprindă/dezvolte elevul în procesul de învăţământ.

Art. 39 Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, ore de laborator) şi extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe sportive etc.).

(1) Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare, care le sunt necesare în procesul instructiv – educativ şi pentru propria perfecţionare (calculatoare, copiatoare, aparatură audio-video etc.) cu condiţia asigurării consumabilelor necesare. Pentru activităţile realizate în cadrul comisiilor metodice, şcoala trebuie să asigure consumabilele.

(2) Toate cadrele didactice din liceu au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi de a utiliza, cu responsabilitate, resursele materiale din dotare. Este interzisă folosirea, în interes personal, a materialelor didactice şi a echipamentelor aflate în dotarea scolii.

Art. 40 În învăţământ se urmăreşte realizarea competenţelor disciplinare, dezvoltarea creativităţii, abilităţilor de comunicarea ale elevilor şi formarea atitudinilor fundamentale ale elevilor.

(1) Competenţele disciplinare constau în capacităţi de muncă intelectuală (proprii unei gândiri sistematice).

(2) Atitudinile fundamentale constau în comportamente necesare integrării în activitatea socio – economică în formarea de atitudini faţa de propria persoană şi societate.

Art. 41 Notele şi absenţele se înregistrează în catalog numai cu cerneală albastră.

(1) Data notei este în conformitate cu orarul clasei şi reprezintă ziua în care elevul a prezentat profesorului răspunsurile solicitate.

2. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR

Art. 42 Structura anului şcolar este stabilită de M.E.N. în fiecare an şcolar.

(1) Deschiderea cursurilor se realizează în mod festiv pe baza unui program special, in prima zi a anului şcolar.

(2) Încheierea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor merituoşi prilej cu care se atribuie diplome şi premii elevilor clasaţi pe primele locuri în clasele respective şi menţiuni celor care s-au distins în diferite ocazii. Premiile se atribuie conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Diriginţii propun premii speciale şi menţiuni, care se aprobă în comisia educativă. Diriginţii claselor asigură completarea (scrierea) diplomelor. Festivitatea de premiere se organizează după un program stabilit de Consiliul de Administraţie şi comisia educativă. Elevilor premianţi care nu se prezintă la festivitate le vor fi transmise diplomele, iar premiile vor fi reţinute la şcoală. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenţa diriginţilor (care înmânează diplomele) şi a cadrelor didactice. Participanţii la festivitatea de premiere pot pleca doar după încheierea acesteia.

(3) Pe parcursul festivităţilor de deschidere-închidere disciplina este asigurată de cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administraţie (care stabilesc dispunerea claselor) şi de profesorii diriginţi/consilieri educativi ai claselor (aceştia sunt obligaţi să însoţească clasa sau să desemneze un înlocuitor).

(4) PREMIEREA – pentru rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină, elevii cu media 10 la purtare primesc următoarele premii la sfârşitul anului şcolar :

premiul I                     elevul cu media cea mai mare din clasă, dar nu mai mică de 9,50

premiul II                   elevul clasat al doilea cu media  9,00

premiul III                  elevul clasat al treilea (în ordinea descrescătoare a mediilor)

menţiuni                     elevii clasaţi pe poziţiile 4,5,6 în ordinea descrescătoare a

mediilor generale

premii speciale             elevilor evidenţiaţi în activităţi deosebite şi se acordă la propunerea prof. diriginte, cu avizul Consiliului Profesorilor clasei.

În cazul în care la o clasă nu există medii generale  9,50 se va acorda premiul I elevului cu media cea mai mare (dar  9,00), celelalte premii revenind elevilor în ordinea descrescătoare a mediilor (premiul II pentru media generală  8,50; premiul III pentru media generală   8,00).

Art. 43 În cazuri de epidemii, calamităţi naturale sau condiţii improprii desfăşurării activităţii, Consiliul de administraţie suspendă cursurile cu aprobarea Inspectoratului Şcolar. În astfel de situaţii, Consiliul de administraţie va stabili măsuri de parcurgere integrală a programei până la sfârşitul anului şcolar. Aceste măsuri se aprobă de Consiliul profesoral.

3. PROGRAMUL ŞCOLAR. ORARUL ŞCOLAR

Art. 44. Orele de începere şi încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de administraţie la propunerea directorului sau a comisiei de orar.

Art. 45. Orarul liceului se întocmeşte de Comisia de orar şi se aprobă în Consiliul de administraţie înainte de începerea cursurilor.

(1) Durata orei de curs este de 50 minute. Profesorul răspunde de întreaga activitate şi de securitatea elevilor pe parcursul celor 50 min.

(2) Nerealizarea celor 50 minute în totalitate atrage după sine tăierea orei în condică de către director/director adjunct (care va scrie cu cerneală roşie „Oră neefectuată” şi va semna). Aceasta echivalează cu o notă observatorie, atrăgând după sine diminuarea corespunzătoare a salariului.

(3) În condica de prezenţă profesorii scriu cu cerneală albastră. Directorul verifică modul de completare a condicii şi marchează cu cerneală roşie orele neefectuate sau nesemnate. Sunt interzise orice alte consemnări în condică.

(4) Profesorul este obligat să consemneze absenţele în catalog şi să colaboreze cu profesorul diriginte/consilier al clasei pentru combaterea absenteismului.

(5) Profesorul este obligat să consemneze zilnic în condica de prezenţă titlul lecţiei realizate efectiv în ziua respectivă cu fiecare din clasele la care a avut ore. Nesemnarea condicii de prezenţă constituie abatere şi se sancţionează prin notă observatorie.

Art. 46 Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural artistice, sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii cu excepţia activităţilor plătite.

(1) Conducătorii activităţilor extracurriculare le vor consemna zilnic în condica de prezenţă.

(2) Organizarea, evidenţa şi răspunderea acestor activităţi revine catedrelor/comisiilor şi Consiliului pentru curriculum.

(3) După orice activitate extracurriculară profesorii realizează unui raport-tip asupra activităţii respective în care vor consemna tipul, tema activităţii, numărul elevilor participanţi, numele profesorilor / altor persoane implicate şi o scurtă evaluare. Raportul se depune la responsabilul comisiei Consiliere (diriginţilor).

(4) Pentru activităţile ce se desfăşoară în afara teritoriului liceului profesorul diriginte / consilier al clasei va realiza instructajul pentru asigurarea securităţii elevilor, va întocmi întreaga documentaţie necesară: tabel nominal de luare la cunoştinţă a normelor de securitate, declaraţii ale părinţilor, cererea avizată de conducerea liceului, alte documente solicitate de ISJ.

Art. 47 Ordinea şi disciplina se asigură de cadrele didactice, personal auxiliar, profesori de serviciu şi conducerea şcolii.

4. PLANURI CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT. PROGRAME. MANUALE ŞCOLARE

Art. 48 Întreaga activitate desfăşurată de profesori cu elevii la clasă se realizează pe baza cunoaşterii temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru şi programelor şcolare, aprobate de M.Ed.C.T. (pentru orele din trunchiul comun) şi a opţiunilor elevilor pe baza ofertei şcolii(pentru disciplinele opţionale). Catedrele au obligaţia de a elabora programele pentru disciplinele opţionale pentru anul şcolar viitor şi a obţine aprobarea I.S.J. până la începutul fiecărui an şcolar.

Art. 49 Respectarea numărului de ore pentru fiecare disciplină (de trunchi comun sau opţional), a conţinutului programelor, şi parcurgerea integrală şi ritmică a materiei sunt obligatorii pentru toţi profesorii. Nerespectarea acestor cerinţe, predarea la un nivel scăzut sau la un nivel ce depăşeşte posibilităţile de înţelegere şi asimilare ale elevilor, constituie abateri şi se sancţionează conform prevederilor Statutului personalului didactic.

Art. 50 Materia de studiu prevăzută în programele şcolare se repartizează pe lecţii prin planificările curriculare anuale şi planificările calendaristice semestriale care se întocmesc de profesori pentru fiecare obiect şi clasă înaintea începerii cursurilor. Structura planificărilor este stabilită de fiecare catedră conform solicitărilor ISJ. Semestrial se întocmeşte planificarea calendaristică, pe teme / lecţii şi ore. Planificările se definitivează în plenul catedrei şi sunt aprobate de şeful de catedră. Acesta le prezintă pentru vizare administrativă conducerii liceului in cel mult 1 săptămână de la începerea fiecărui semestru. Câte un exemplar din planificarea curriculară şi un exemplar din planificarea calendaristică se depun la dosarul catedrei, şi câte unul se află la profesor. Şeful catedrei verifică lunar stadiul parcurgerii programei.

Art. 51 În şcoală se vor utiliza numai manuale aprobate de M.E.N.

5. CONSTITUIREA CLASELOR

Art. 52 Clasele având efectiv mediu de 25-28 elevi (minimum 20) se constituie la începutul primului an de studiu pe filiere profiluri şi specializări, ţinând cont ca elevii să fie grupaţi după disciplinele opţionale şi după limbile moderne studiate, astfel încât grupele de studiu care se formează să nu fie mai mici de 10 elevi. Pentru respectarea acestei cerinţe directorul poate decide:

– inversarea anilor de studiu a limbilor moderne

– schimbarea studiului unei limbi moderne cu alta (în acest caz elevul va beneficia de asistenţa profesorului clasei pentru recuperarea cunoştinţelor, pe parcursul primului an şcolar).

– schimbarea opţiunilor.

(1) Exprimarea opţiunilor se face în şedinţă comună părinţi-elevi din oferta propusă clasei respective în termenul anunţat. Orele de aprofundare / extindere, opţional se vor selecta având în vedere majoritatea opţiunilor colectivului de elevi, minoritatea se supune majorităţii.

(2) În cazul în care părinţii elevilor unei clase renunţă în scris la ora de Religie, aceştia trebuie să aleagă un opţional din listă astfel încât numărul de ore pe săptămână să fie acelaşi pentru toţi elevii clasei respective.

(3) Clasele nou constituite vor avea efectivul prevăzut in Regulamentul de funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Art. 54 Elevii au dreptul să se transfere de la alt liceu / şcoală la liceul nostru în conformitate cu prevederile Legii învăţământului şi a prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. pentru gimnaziu: de regulă în perioada vacanţelor (intersemestrială şi anuală).
 2. pentru liceu: de regulă în perioada vacanţelor, condiţionat de promovarea examenului de diferenţă (specificat la punctele 4 şi 5);
 3. cu respectarea condiţiilor impuse de nivelul de studiu al limbilor străine, corelat cu numărul maxim admis de elevi;
 4. promovarea examenelor de testare la disciplinele specifice profilului solicitat;
 5. promovarea examenelor de diferenţă la fiecare disciplină de învăţământ cu programa diferită de cea a profilului liceului – pentru transferul de la alt profil;
 6. în urma transferului, părinţii vor contribui la îmbunătăţirea bazei materiale a liceului cu donaţii, în contul Comitetului de părinţi pe şcoală. Excepţie fac elevii premiaţi la etapele judeţene şi naţionale,internaţionale ale concursurilor şcolare;
 7. în cazuri excepţionale Consiliul de Administraţie aprobă transferul de la o clasă la alta în cadrul liceului;
 8. în cazul existenţei mai multor cereri, priorităţile vor fi legate de media la disciplinele specifice profilului, media de absolvire a ultimei clase, media obţinută în urma aplicării unui test de evaluare.
 9. este condiționată aprobarea transferării elevilor din ciclul liceal,de incheierea fără corigențe a semestrului I la liceul de unde se solicită transferul,dacă se solicită transferul pentru semestrul II, sau încheierea fară corigențe a anului școlar dacă se solicită transferul pentru anul școlar următor.

6. EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

Art. 55 Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare respectându-se prevederile art. 51 – 52 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Comisia de verificare a ritmicităţii notării realizează (conform programului managerial), rapoarte periodice care sunt afişate. Profesorul care nu asigură notarea ritmică va fi sancţionat prin scăderea cu 2 puncte / a punctajului aferent fişei de evaluare pentru stabilirea calificativului anual. Consiliul de administraţie analizează fiecare situaţie în parte.

Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestării activităţii didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii / reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici dovedite se sancţionează cu excluderea din învăţământ (art. 84 Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar).

7. ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

Art. 56 Evaluarea şi încheierea situaţiei şcolare se face conform capitolului VI din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

CAPITOLUL V

RESURSE UMANE

 

1. PROFESORII

Art. 57 Profesorii au următoarele obligaţii:

îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite;

îndeplinirea sarcinilor trasate de organele de decizie şi de lucru (directori, responsabili catedre, comisii);

de a participa efectiv la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte;

de a efectua planificările şi a le prezenta şefilor de catedră în prima zi a semestrului (sau, cel târziu, la termenele stabilite în cazul unor situaţii obiective );

să se preocupe de formarea continuă în specialitate şi psihopedagogică (prin studiu individual şi participarea la acţiunile de perfecţionare organizate de catedră, şcoală, I.S.J., susţinerea gradelor didactice şi reciclări periodice conform deciziei Consiliului de administraţie);

pregătirea permanentă şi cu responsabilitate a tuturor activităţilor didactice. Stagiarii precum şi cadrele desemnate de Consiliul de Administraţie vor întocmi planuri de lecţie. Cadrele didactice care au definitivatul vor pregăti pentru fiecare oră o schiţă de plan;

întocmirea corectă şi transmiterea în termen a statisticilor şi informării solicitate de şefii comisiilor şi echipa managerială;

să folosească un limbaj şi un comportament corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice şi personalul şcolii;

să nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică şi psihică;

sunt interzise cu desăvârşire pedepsele corporale;

să respecte deontologia profesională;

să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală;

să nu lipsească nemotivat de la ore;

să consemneze absenţele (la începutul orelor) şi notele acordate în catalog(în cazul grupelor de limbi moderne catalogul va fi luat de profesorul care rămâne în sala de clasă); profesorii care utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial la sfârşitul fiecărei zile de curs;

să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţă;

să respecte programa şcolară şi ordinele M.E.C.T.S. privind volumul temelor de acasă pentru a nu suprasolicita elevii;

să nu recomande teme de vacanţă decât cu caracter facultativ;

să încheie situaţia şcolară (media semestrială) a elevilor în ultima oră de curs;

să realizeze evaluarea elevilor ţinând cont de prevederile codului / regulilor de evaluare;

să discute cu părinţii evaluarea elevilor în orele de consultaţii stabilite la începutul anului şcolar;

să completeze şi să asigure păstrarea în bune condiţii a documentelor şcolare: cataloage, condica de prezenţă (care se completează zilnic,în conformitate cu tema realizată în cadrul orei respective), precum şi rapoartele de autoevaluare, evaluare, etc.;

organizarea oricărui tip de manifestare, cu caracter extraşcolar, în care sunt implicate cadre didactice / nedidactice şi elevi ai liceului şi care necesită aprobare, se aduce la cunoştinţa conducerii şcolii cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului. În caz contrar, toate responsabilităţile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectivă;

cadrele didactice care desfăşoară cu elevii activităţi extraşcolare şi extracurriculare primesc, pe baza unui proiect, confirmarea participării sub forma unei adeverinţe eliberată de secretariatul liceului;

dacă un membru al personalului liceului nu poate fi prezent la program, din motive medicale, atunci acesta are obligaţia să anunţe conducerea şcolii, prin intermediul secretariatului, înainte de începerea programului;

învoirile din timpul programului se pot obţine prin cerere adresata directorului;

diriginţii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale şi de la părinţi într-un dosar special pe durata întregului an;

sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a liceului ;

cadrele didactice vor avea o ţinută vestimentară decentă compatibilă cu calitatea de dascăl.

cadrele didactice au obligaţia:

– de a aduce la cunoştinţa elevilor, în prima săptămână de şcoală, şi părinţilor / reprezentanţilor legali, în prima lună de şcoală, reglementările Regulamentului Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar – 2005

– de a face instructajul privind protecţia muncii în şcoală şi asigurarea sănătăţii / securităţii în perioada programului şcolar / activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, conform cu materialele puse la dispoziţie de responsabilul pentru Comisia de securitate.

În cadrul întâlnirilor, se vor întocmi procese-verbale semnate de elevi şi părinţi.

Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea elevii pe parcursul procesului instructiv-educativ în perimetrul scolii.

Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs fără aprobarea scrisă a conducerii unităţii. Solicitările cadrelor didactice pentru scoaterea elevilor de la ore în vederea participării la activităţi extracurriculare vor fi depuse din timp sub formă de cerere adresată directorului unităţii, cu precizarea numelui elevilor şi a perioadei în care vor absenta. Diriginţii vor motiva absenţele acestor elevi numai în baza cererii aprobată de director.

Cadrele didactice care organizează activităţi extraşcolare / extracurriculare sau însoţesc elevii în aceste activităţi, au obligaţia de a-i supraveghea pe elevi pe parcursul desfăşurării activităţii respective.

Dirigintele trebuie să solicite implicarea părinţilor în stabilirea CDŞ-urilor; este obligat să informeze părinţii asupra metodologilor de organizare şi desfăşurare a examenelor.

Pentru activităţile extraşcolare / extracurriculare profesorii vor selecta cu prioritate elevii, care nu au abateri disciplinare în perioada anterioară desfăşurării activităţii.

Profesorii pot primi puncte suplimentare în fişa de evaluare pentru prime, dacă se remarcă prin desfăşurarea unor activităţi deosebite:

– contribuţia la îmbunătăţirea bazei materiale

– contribuţia la promovarea imaginii şcolii

– realizarea orarului

– obţinerea unor rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri

Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc, într-un an şcolar, reclamaţii (contestaţii) cu privire la calitatea procesului de predare-învăţare sau la corectitudinea evaluării, acesta va fi pus în discuţia catedrei care va înainta Consiliului de Administraţie propuneri corespunzătoare. Dacă acestea ţin de competenţa Consiliului profesoral sau I.S.J., vor fi prezentate acestor organe.

Art. 58 În documentele şcolare (catalog, condică prezenţă) se scrie cu cerneală albastră

Art. 59 Condica de prezenţă se completează zilnic.

Art. 60 Profesorii diriginţi au obligaţiile prevăzute în art. 41-42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Consiliul clasei elaborează semestrial aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev şi informează în scris părintele (art 40).

2. ELEVII

2.1. Exercitarea calităţii de elev

Art. 61 Dobândirea calităţii de elev a liceului se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar .

Art. 62 Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii .

Se încheie pentru toţi elevii claselor V-XII un acord de parteneriat şcoală-părinte-elev. Răspunderea revine tuturor profesorilor.

Art. 63 Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev.

Art. 64 Evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care consemnează în catalog absenţele. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt consideraţi absenţi la ora respectivă.

Art. 65 În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste la oră, acesta putând motiva absenta pana la sfârşitul orei.

Art. 66 Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi sancţionaţi.

Art. 67 Părăsirea spaţiilor de învăţământ(sală, laborator, şcoală) în timpul orelor de curs se face numai în cazuri de forţă majoră cu aprobarea cadrului didactic respectiv sau a profesorului – diriginte.

Art. 68 Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau alte cauze de forţă majoră dovedite cu acte legale se motivează.

Art. 69 Motivarea absenţelor se efectuează numai de diriginte pe baza următoarelor acte:

 • adeverinţe eliberate de medicul cabinetului şcolar, medicul de familie sau medicul specialist, vizate de medicul şcolar; in maxim 7 zile de la revenirea la scoala a elevului;
 • adeverinţă sau certificat medical eliberat în cazul în care elevul a fost internat în spital;
 • cererea părinţilor, aprobată de director,  pentru situaţii familiale deosebite fără a depăşi 7 zile  pe an (cererea se depune la secretariat, de către părinte, cu aprobarea dirigintelui, înainte de a efectua absenţele sau, in cazuri de forţă majora, imediat după efectuarea absenţelor);

Pentru a fi considerate valabile adeverinţele medicale trebuie să conţină în mod vizibil numele şi parafa medicului, numele cabinetului medical sau al spitalului, diagnosticul. Chiar în situaţiile mai sus prezentate motivarea absenţelor se face după consultarea părinţilor. În cazul în care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule iar elevul în cauză este sancţionat cu scăderea notei la purtare.

Art. 70 Motivarea absenţelor se face de profesorul diriginte în maxim 7 zile de la reluarea activităţii iar actele doveditoare se păstrează de diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Dacă actele doveditoare nu sunt prezentate în termenul prevăzut acestea nu mai pot fi utilizate în motivarea absenţelor.

Art. 71 Pentru elevii sportivi de performanţă, care participă la acţiuni la nivel judeţean naţional, internaţional, organizate în timpul semestrelor şcolare, directorul liceului poate aproba motivarea absenţelor, cu condiţia îndeplinirii de aceştia a obligaţiilor şcolare.

Art. 72 Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare şi concursurilor, în vederea pregătirii intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al direcţiunii în conformitate cu un program aprobat. Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia pierdută.

Art. 73 Elevii de la articolele anterioare nu vor fi examinaţi scris sau oral în prima săptămână de la revenirea la cursuri.

Art. 74 Exmatricularea se propune în scris de dirigintele clasei, după consultarea Consiliului profesorilor clasei, şi se aprobă de Consiliul Profesoral, făcându-se menţiunea respectivă în catalog şi registrul matricol în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ.

2.2. Drepturile elevilor

Art. 75 Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în Regulamentul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (art. 97 – 109).

Art. 76 Elevii pot folosi, în mod organizat, baza materială şi baza sportivă pentru pregătire suplimentară şi acţiuni în timpul liber.

Art. 77 În timpul şcolarizării elevii beneficiază, gratuit, de asistenţă psihopedagogică, prin cabinetul de consiliere şi de asistenţă medicală, prin cabinetele medicale din şcoală.

Art. 78 Elevii au dreptul să propună şi să opteze C.D.Ş. – OPŢIONAL, ţinând cont de resursele şcolii.

Art. 79 Elevii au dreptul să-şi depună candidatura şi să fie aleşi în Consiliul elevilor, în Consiliul de administraţie al liceului.

Art. 80 Elevii au dreptul să se înscrie, să activeze şi să facă parte din structurile organizatorice A.E.L.V.A.

Art. 81 Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare şi extracurriculare organizate de şcoală, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern.

Art. 82 Elevii au dreptul să facă parte din colectivele redacţionale ale revistelor şcolii şi ale staţiei radio daca ea exista. Programul şi conţinutul acestor activităţi va fi avizat de coordonatorul activităţilor educative şi trebuie să respecte Regulamentul Intern.

Art. 83 Pentru a stabili bursele sociale, de studiu şi de merit Comisia de burse va afişa la avizierul elevilor şi în cancelarie condiţiile care trebuiesc îndeplinite şi actele necesare, până la începerea anului şcolar sau în termen de 2 săptămâni de la eventuala Hotărâre de Guvern care reglementează acest lucru.

Elevii care îndeplinesc condiţiile de bursă vor depune cerere însoţită de actele corespunzătoare la secretariat (unde vor fi înregistrate individual) în termen de 2 săptămâni de la afişarea condiţiilor de bursă. Cererea şi actele vor fi verificate şi vizate de diriginte.

Art. 84 Comisia de burse va analiza cererile şi va înainta propuneri de bursă la I.S.J. în termen de 2 săptămâni. Cererile nedepuse în termen sau neînsoţite de acte justificative nu vor fi luate în considerare de Comisia de burse.

Art. 85 Pentru premierea elevilor din surse extrabugetare / comitet părinţi criteriile şi modalităţile vor fi stabilite de organismul care acordă premierea, la recomandarea Consiliului de Administraţie.

(1)Se acorda premii la recomandarea cadrelor didactice, a Consiliului profesoral.

(2)Pentru medii egale  se acordă acelaşi premiu.

2.3. Consiliul elevilor – Regulamentul Consiliului elevilor

Art. 86 a) Consiliul elevilor pe şcoală se constituie din reprezentanţii claselor în primele 2 săptămâni de şcoală. Fiecare clasă desemnează 1 reprezentant. Consiliul se întruneşte semestrial sau la solicitarea biroului sau direcţiunii şcolii.

b) Consiliul elevilor este condus de un birou, format din preşedinte, 1-2 vicepreşedinţi, secretar, membri. Preşedintele sau alt membru al biroului este membru al Consiliului de administraţie al liceului.

c) Consiliul elevilor analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind îmbunătăţirea:

– activităţii didactice;

– activităţilor extracurriculare;

– disciplinei şi frecvenţei;

– relaţiilor elev – profesor, elev – elev;

– relaţiilor cu alte unităţi de învăţământ;

– integrării socio – profesionale

– activităţilor din timpul liber

Problemele şi măsurile propuse vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie al liceului care va lua măsuri de soluţionare a acestora. Aceste soluţii vor fi transmise de Consiliul elevilor, celor interesaţi.

Daca preşedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunoştinţă Consiliului de Administraţie problemele şi masurile înaintate de şefii claselor, acesta va fi schimbat după un semestru şcolar.

d) Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou şi a unui grafic de întruniri (problematica şi data). Aceste documente vor fi transmise în copie Consiliului de Administraţie al liceului. Din partea Consiliului de Administraţie activitatea va fi coordonată de consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare. La întrunirile Consiliului şi biroului se întocmesc procese verbale, un exemplar se depune la consilierul educativ.

Art. 87 Şcoala garantează libertatea de reuniune a elevilor conform Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi art. 105-107 din Regulamentul unităţilor şcolare .

Grupul de iniţiativă va formula o cerere (cu minimum 2 săptămâni înainte) din care să reiasă:

– componenţa grupului (nume, prenume, clasa);

– conducătorul activităţii;

– data desfăşurării;

– locul desfăşurării acţiunii;

– garanţiile privind asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor;

– angajamentul de a respecta prevederile art. 107 din Regulamentul unităţilor şcolare.

Cererea va fi avizată de preşedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al său să răspundă de acţiunea respectivă. Cererea va fi apoi înregistrată la secretariat, acesta având obligaţia de a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare în termen de 3 zile de la înregistrare.

Art. 88 Elevii au dreptul de a se transfera de la o clasă la alta, de la un profil la altul, la alte şcoli, la alte forme de învăţământ conform prezentului Regulament, dar şi Regulamentului unităţilor şcolare.

2.4. Responsabilităţile elevilor

Art. 89 Elevii au obligaţia să respecte prevederile articolelor 110 – 114 din Regulamentul unităţilor şcolare, cu următoarele precizări:

 1. pe teritoriul liceului, precum şi la anumite activităţi extracurriculare precizate, elevii vor purta o tinuta decenta

 

 1. În incinta şcolii, cu acordul dirigintelui elevii pot purta doar bluză / tricou de culoare albă sau de culoarea stabilită de părinţii şi elevii clasei respective dacă este cald. Obligatoriu vor avea însă insigna liceului.
 2. La toate activităţile extraşcolare desfăşurate de şcoală, elevii au obligaţia să aibă o ţinută vestimentară decentă şi îngrijită, conform cerinţelor organizatorilor.
 3. Elevilor le este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi droguri în incinta liceului şi în afara lui, comportamentul indecent; elevii  care nu respectă această decizie vor fi sancţionaţi conform Regulamentului unităţilor şcolare şi cu contribuţie financiară de sponsorizare a activităţilor educative echivalentă valorii de 30 lei.
 4. Elevii au obligaţia de a acorda semnele exterioare de respect (salutul din poziţia în picioare, acordarea priorităţii de trecere…) profesorilor, personalului şcolii, elevilor mai mari.
 5. Elevii au obligaţia de a purta asupra lor carnetul de elev vizat şi a-l prezenta la cererea profesorilor. De asemenea au obligaţia de a purta ecusonul la loc vizibil; accesul zilnic la cursuri se va face pe baza carnetului de note vizat sau legitimaţia-ecuson eliberată de liceu.
 6. Elevii nu au voie sa părăsească in timpul programului curtea scolii fără învoire din partea profesorului diriginte, avizată de directorul liceului.
 1. Elevii vor avea o ţinuta decenta (fără bluze prea decoltate sau transparente, bustiere, machiaj excesiv, cu fuste cu o lungime decenta, nu vor purta pantaloni cu talia prea joasa, pantaloni scurţi).
 2. Sunt interzise, de asemenea, purtarea unor obiecte vestimentare care conţin mesaje sataniste, erotice, antisociale, etc.; machiajele excesive, vopsirea părului în culori stridente, precum şi purtarea unor bijuterii inadecvate instituţiei.
 1. Elevii nu vor avea acces pe holul cancelariei fără a fi solicitaţi de profesor, elevii vor respecta programul de lucru al secretariatului, elevii vor depune scutirile de ed. fizică în prima săptămână de şcoală.
 2. Este interzisă orice manifestare care deranjează desfăşurarea orelor (ex. casetofoane, telefoane mobile deschise, convorbirile telefonice, filmările fără acordul cadrelor didactice, etc.)..Folosirea telefonului in timpul orei se amendeaza cu 30 de lei si confiscarea telefonului.
 3. Elevilor nu le este permis accesul cu autoturismul in curtea liceului.
 4. Actele de violenta, ameninţările şi hărţuielile vor fi sancţionate cu exmatricularea.
 5. Se vor sancţiona: violenţa verbală , adresarea de mesaje agresive sau obscene direct sau prin intermediul telefonului mobil sau al computerului prin scăderea notei la purtare sau exmatriculare – în funcţie de gravitatea faptei.
 6. Şcoala nu asigură securitatea mobilelor sau altor obiecte personale ale elevilor decât în cazul în care acestea au fost predate unor salariaţi ai liceului spre păstrare.
 7. Vor fi de asemenea sancţionate:
 • distrugerea de mobilier şcolar, distrugerea sau furtul oricăror dispozitive şi materiale aflate in dotarea laboratoarelor şcolare, modificarea configuraţiei calculatoarelor fără aprobarea expresa a profesorilor, virusarea calculatoarelor prin introducerea de dischete sau cd-uri proprii sau prin navigare pe internet fără acordul profesorului, accesarea de pe calculatoarele scolii a site-urilor porno sau a altor site-uri cu conţinut obscen sau care promovează violenta, consumul de droguri, alcool, etc.

Art. 90 Elevii eliminaţi de la cursuri, pe o perioadă de 3-5 zile vor executa activităţi gospodăreşti în curtea liceului. În acest sens, la ora 750 se vor prezenta la director care, împreună cu administratorul, stabilesc programul de lucru al fiecărei zile de eliminare. Pe perioada fixată prin sancţiune, elevii respectivi vor fi monitorizaţi zilnic de către un profesor

 

2.5. Sancţiuni

Art. 91 Sancţiunile sunt cele prevăzute la art. 118 – 134 din R.O.F.U.I.P. Sancţiunile atrag după sine scăderea corespunzătoare a notei la purtare, conform deciziei Consiliului profesoral, în urma propunerii Consiliului profesorilor clasei. Lista sancţiunilor este completată cu:

(1) Elevul care comite fapte care contravin normelor de comportare civilizată sau regulamentelor în vigoare, va fi sancţionat prin :

1. scăderea notei la purtare;

2. activităţi gospodăreşti în folosul şcolii şi în conformitate cu Regulamentul de organizare a unităţilor şcolare-după orele de curs,cu înștiințarea familiei;

(2) Elevii sanctionati şi care pe parcursul semestrului desfăşoară activităţi cu caracter educativ, participă şi coordonează proiecte educative fără a mai comite alte abateri până la sfărşitul semestrului pot fi repuşi în discuţia consiliului profesoral care, pe baza unui raport scris al dirigintelui şi al responsabilului comisiei diriginţilor  poate reveni asupra deciziei de sancţionare;

(3) Profesorii diriginţi vor informa în scris familia şi vor stabili pe cale amiabilă modul de finalizare a sancţunii în interesul instituţiei şi a recuperării pagubelor.

Art. 92 (1) Profesorul dirigintele are obligaţia de a consemna sancţiunile în „Caietul de observaţii” specificând motivele sancţionării, organul care a acordat sancţiunea, data acordării, un scurt rezumat al discuţiei cu părinţii.

(2) Sancţiunile vor fi consemnate în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol conform art. 118-134 din secţiunea a 6-a Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar.

Art. 93 (1) Avertizarea elevilor pentru absenţe nemotivate se face de către profesorul diriginte al clasei şi se contrasemnează de director. Preavizul tip este redactat în 3 exemplare: unul la secretariat, unul la diriginte şi unul părintelui.

(2) La 10 absenţe nemotivate / semestru se scade 1 punct la purtare.

Art. 94 În cazul abaterilor repetate sau în cazul în care nu se observă o ameliorare a atitudinii elevului / familiei se vor lua, gradual, următoarele măsuri:

– invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul clasei;

– invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Comitetul de părinţi;

– invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul elevilor;

– invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul profesoral;

– invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Comitetul reprezentativ al părinţilor;

– invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul de administraţie;

– informarea scrisă a poliţistului de proximitate.

Art. 95 Sunt considerate abateri disciplinare:

– nerespectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular;

– furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii;

– încercarea de a sustrage colegii, de la activităţi şcolare şi extraşcolare, prin orice fel de acţiuni;

– introducerea în liceu a unor persoane străine şcolii;

– implicarea unor persoane străine de colectivul clasei în rezolvarea eventualelor neînţelegeri;

– agresiunile fizice, verbale şi non-verbale împotriva vreunei persoane, altercaţiile dintre elevi sau reglările de conturi;

– intrarea în incinta şcolii prin sau peste garduri, căţăratul pe ziduri, ieşirea sau intrarea pe ferestrele încăperilor, coborârea pe balustradă, jocul cu mingea în spaţiile de instruire sau pe holuri, lovirea pereţilor exteriori cu mingea sau cu alte obiecte care ar pricinui deteriorarea lor;

– folosirea telefonului mobil, a aparaturii audio-video în timpul orelor;

– machiajul, vopsitul strident şi accesoriile ostentative;

– nerespectarea ţinutei specifice Liceului Teoretic “Gh.Lazar”Avrig.

Art. 96 Sunt considerate abateri disciplinare grave conform art. 112 alin. f), g), h) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular:

– deţinerea şi consumul, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, a drogurilor, ţigărilor, băuturilor alcoolice sau altor substanţe care pot afecta fizic şi psihic; participarea la jocuri de noroc;

– introducerea, în perimetrul unităţii de învăţământ a oricărui tip de arme, substanţe explozibile, toxice, obiecte contondente, s.a. care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică;

– posesia şi difuzarea materialelor cu caracter obscen / pornografic.

Art. 97 Deţinerea în perimetrul unităţii de învăţământ şi în contextul activităţilor extraşcolare a ţigărilor, băuturilor alcoolice, precum şi deţinerea şi difuzarea materialelor cu caracter obscen / pornografic se sancţionează cu scăderea notei la purtare şi, în caz de repetare, eliminare.

Art. 98 Pentru consumul de alcool în incinta şcolii se aplică sancţiunea de eliminare de la cursuri pentru o perioadă de 5 zile, absenţele consemnându-se în catalog; pentru stare de ebrietate constatată la elevii din învăţământul obligatoriu se acordă media 4 la purtare pe semestrul în care s-a săvârşit abaterea iar elevii de liceu vor fi exmatriculaţi cu drept de reînscriere.

Art. 99 Introducerea şi posesia în perimetrul unităţii de învăţământ a drogurilor, a oricărui tip de arme, substanţelor explozibile sau toxice, obiectelor contondente ş.a. care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea sa fizică şi psihică şi a celorlalţi se sancţionează prin exmatriculare şi deferirea organelor de poliţie.

Art. 100 Vor fi sancţionaţi elevii care: trântesc uşile, le deschid sau le închid cu piciorul;degradează instalaţiile electrice, tablele, gletul, pereţii, geamurile, mobilierul (zgârieturi, desene, inscripţionări), aparatele şi instalaţiile din laboratoare şi săli de clasă, terenul şi sala de sport.

Art. 101 Elevii vinovaţi de abaterile de mai sus, de la art. 99, vor achita in termen de 48 ore de la constatarea deteriorărilor contravaloarea acestora sau vor înlocui obiectele degradate cu altele noi. În caz contrar vor plăti dublu toate lucrările necesare reparaţiilor sau înlocuirii obiectelor deteriorate în termen de o lună.

Dacă aceste abateri se repetă, se va adăuga şi scăderea notei la purtare.

În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, clasa va răspunde material de deteriorările provocate .

Art. 102 Încetarea exercitării calităţii de elev se realizează, conform art. 150 din Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar:

3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Art. 103 Reglementarea atribuţiilor personalului didactic auxiliar, este dată de legislaţia în vigoare şi de fişa postului.

Art. 104 Compartimentul secretariat:

– atribuţiile sunt cele reglementate în cap. VII, art. 86 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular;

– adeverinţele de elev se eliberează de către secretariatul şcolii prin elevii de serviciu pe şcoală;

– secretariatul are sarcina de a deschide şi închide fişetul în care se păstrează cataloagele la începutul / sfârşitul programului, după ce a verificat, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor acestora;

– secretariatul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor;

– secretariatul afişează programul de lucru cu elevii, părinţii, personalul liceului, alte persoane interesate (zilnic, între orele 12 şi 14);

– secretariatul are obligaţia de a înştiinţa,în cel mai scurt timp, conducerea şcolii în legătură cu absenţa anunţată a cadrelor didactice;

– compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ;

secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director;

secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs;

secretarul completeaza fişele matricole, cataloagele de corigenţă,situaţia şcolară a elevilor veniţi prin transfer şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare;

în perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat;

procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării;

procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării;

evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale.

Art. 105 Serviciul de contabilitate: atribuţiile sunt cele reglementate în cap. VII, art. 87 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular.

Art. 106 Serviciul de administraţie:

– atribuţiile sunt cele reglementate în cap. VII, art. 88 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular;

– administratorul răspunde de întregul inventar mobil şi imobil al şcolii (conform registrului de inventar şi evidenţelor contabile); recuperarea eventualelor deteriorări / înstrăinări revine în obligaţia administratorului;

– recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii se realizează în termen de maximum 48 de ore, în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern. În caz contrar, va fi sancţionat, material şi administrativ, administratorul;

– furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii se pedepseşte cu achitarea bănească a daunelor, cu sancţionarea disciplinară a administratorului şi anunţarea poliţiei;

– administratorul răspunde de întreaga gestiune a unităţii şi se preocupă de buna depozitare şi păstrare a bunurilor materiale;

– administratorul respectă programul de lucru (aprobat de director) şi are sarcina de a controla permanent activitatea personalului din subordine;

– repartizează sarcinile personalului de serviciu din subordine de nevoile liceului;

– verifică condica de prezentă a personalului nedidactic;

– asigură respectarea normelor precum şi buna funcţionare a aparaturii din dotare privind PSI;

– serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ;

administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie (mecanici, paznici, portari, muncitori);

întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al acesteia şi în evidentele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale;

programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de director;

administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare;

administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare unităţii de învăţământ;

– secretariatul şi administratorul vor asigura primirea şi distribuirea “cornului şi laptelui”.

Art. 107 Bibliotecarul

– atribuţiile sunt cele reglementate în cap. VII, art. 89 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular;

– biblioteca funcţionează după un program stabilit la începutul anului şcolar;

– se îngrijeşte de completarea raţională a fondului de publicaţii, respectând normele elaborate de către Consiliul de Administraţie;

– organizează colecţiile de publicaţii ale bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice;

– pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare (cataloage, fişiere, mape şi liste bibliografice etc.) care să înlesnească orientarea rapidă în colecţiile bibliotecii;

– organizează activitatea de popularizare a cărţii în rândul elevilor;

– îndrumă lectura elevilor şi îi ajută în folosirea dicţionarelor, enciclopediilor, îndrumătoarelor şi în alegerea materialului necesar pentru lucrări scrise, activitatea în cercurile de elevi, studiul individual;

– sprijină informarea şi documentarea cadrelor didactice;

– organizează activitatea de recondiţionare a cărţilor;

– ţine la zi registrul de mişcare a fondului de carte, inventarul, cataloagele şi caietul de evidenţă a activităţii zilnice;

– întocmeşte programele de activitate semestrială ale bibliotecii;

– participă la Consiliul profesoral când este invitat;

– răspunde, la începutul anului şcolar, de comanda de ziare şi reviste de specialitate pentru biblioteca şcolii.

Art. 108 Laborantul, informaticianul, inginerul de sistem au atribuţiile reglementate în cap. VII, art. 90 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular.

Art. 109 Personalul sanitar, medicul şi asistenta pediatră, , vor asigura permanenţa în şcoală pe durata orelor de curs, dar şi în timpul altor activităţi (examene, olimpiade, simulări de examene).

Art. 110 Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinuta morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

Art. 111 Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a Liceului Teoretic ”Gheorghe Lazar”Avrig”.

 

4. PERSONAL NEDIDACTIC

Art. 112 Atribuţiile sunt cele reglementate de fişa postului.

Art. 113 Personalul de întreţinere răspunde de întregul inventar mobil şi imobil ce-i revine în subordine şi de cel al şcolii (conform registrului de inventar şi evidenţelor contabile); recuperarea eventualelor deteriorări / înstrăinări revine în obligaţia personalului ce are în custodie materialele respective sau din a cărui culpă a apărut deficienţa.

Art. 114 Recuperarea / remedierea pagubelor materiale a obiectelor, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii se realizează în termen de maximum 48 de ore, în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern. În caz contrar, personalul ce are în custodie materialele respective sau din a cărui culpă a apărut deficienţa, va fi sancţionat material şi administrativ,.

Art. 115 Furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii se pedepseşte cu achitarea bănească a daunelor, cu sancţionarea disciplinară a personalului ce are în custodie materialele respective şi cu anunţarea poliţiei.

Art. 116 Personalul nedidactic are obligaţia să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

Art. 117 Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a Liceului Teoretic„Gheorghe Lazar”Avrig.

5. SANCŢIUNI APLICATE PERSONALULUI ANGAJAT

Art. 118 Sancţiunile se aplică în conformitate cu Legea nr. 1/2011 şi Codul Muncii, mai puţin nota observatorie care este o sancţiune internă.

Art. 119 NOTA OBSERVATORIE este o sancţiune internă care se aplică pentru:

(1) nerealizarea atribuţiilor ce revin conform documentelor de prognoză ale liceului;

(2) nerealizarea sarcinilor ce revin conform fişei postului, contractului individual de muncă,a planurilor de muncă la nivelul comisiilor şi catedrelor liceului,

(3) nerealizarea responsabilităţilor ce-i revin ca profesor consilier al clasei,

(4) nerealizarea atribuţiilor ca profesor de serviciu sau a atribuţiilor trasate prin Note de serviciu de către directorul sau directorul adjunct (sau a administratorului în cazul personalului nedidactic) al liceului.

(5) nerespectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar sau a prezentului regulament, constituie baza aplicării acestei sancţiuni.

(6) Nerealizarea atribuţiilor/sarcinilor la termenul stabilit-fără o informare prealabilă a conducerii, concomitent precizarea termenului decalat de realizare – constitue motiv de sancţionare.

(7) Nota observatorie se emite de către director şi va conţine specificat explicit motivul sancţionării

(8) Nota observatorie se înregistrează atât în registrul de intrări –ieşiri al liceului cât şi în registrul de sancţiuni al liceului.

(9) Nota observatorie se poate contesta în termen de 24 ore de la primirea ei iar Consiliul de administraţie analizează contestaţia şi decide asupra rezultatului final (prin vot secret) Decizia Consiliului de administraţie este irevocabilă.

(10) Nota observatorie determină scăderea punctajului din fişa de evaluare anuală-cu o valoare stabilită de către Consiliul de administraţie.

(11) Acumularea a 2 note observatorii atrage după sine automat (secretarul şef informează responsabilul comisiei respective) analiza activităţii salariatului în cadrul comisiei de disciplină care întocmeşte un raport pe baza căruia activitatea/comportamentul salariatului respectiv este discutat în cadrul Consiliului de administraţie.

(12) Acumularea a 3 note observatorii atrage după sine automat discutarea în vederea aplicării unei alte sancţiuni în cadrul organismelor abilitate (Consiliul Profesoral în cazul profesorilor, Consiliul de administraţie în cazul celorlalţi salariaţi).

6. PREMII

Art. 120 Premiile se pot acorda fie din fonduri proprii fie din sponsorizări.

(1) Premiile se atribuie de către Consiliul de administraţie în urma evaluării tuturor rapoartelor depuse de fiecare salariat solicitant sau de către responsabilul de catedră / comisie / sector din fonduri extrabugetare;

(2) În cazul existenţei unui număr mai mare de solicitări Consiliul de administraţie va stabili priorităţi ale activităţilor desfăşurate şi, eventual, o eşalonare în timp a acordării acestor premii – dacă este posibil. În cazul existenţei unei decalări, Consiliul de administraţie va relua analiza tuturor rapoartelor, acordând priorităţi, etc.

(3) Nu pot primi premii salariaţii care nu şi-au îndeplinit sarcini de serviciu, care au fost sancţionaţi cu notă observatorie sau altă sancţiune, care nu au respectat în întreaga lor activitate din anul şcolar respectiv toate regulamentele în vigoare –o singură abatere de la comportamentul ireproşabil va atrage după sine imposibilitatea de a fi premiat.

7. PĂRINŢII

REGULAMENTUL COMITETULUI DE PĂRINŢI PE LICEU

Art. 121 La începutul fiecărui an şcolar, în termen de 2 săptămâni, diriginţii claselor au obligaţia de a desfăşura Adunări generale ale părinţilor elevilor în scopul constituirii Comitetelor de părinţi pe clase. Comitetele de părinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplă, şi sunt constituite din 3 membri: preşedintele comitetului de părinţi pe clasă, casier, 1 membru.

Adunările generale ale părinţilor pe clase se întrunesc, de regulă, semestrial (în primele două săptămâni ale semestrului).

Comitetele de părinţi pe clase se întrunesc de câte ori este cazul la solicitarea preşedintelui sau dirigintelui.

Art. 122 Adunarea generală a Comitetelor de părinţi se întruneşte semestrial, în prima lună a semestrului. În Adunarea generală de la începutul anului şcolar, convocată de director, se alege Consiliul reprezentativ al părinţilor, format din3-5 membri (preşedinte, vicepreşedinte, casier ) şi o comisie de cenzori, formată din 3 membri care verifică activitatea financiară a Consiliului.

Art. 123 Preşedintele si vicepresedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor sunt reprezentantii părinţilor în Consiliul de Administraţie al liceului.

Art. 124 Activitatea Consiliului de părinţi se consemnează într-un registru special.

Art. 125 Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii:

– sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale;

– sprijină diriginţii în activitatea instructiv – educativă, îmbunătăţirea frecvenţei, consilierea şi orientarea socio – profesională a elevilor;

– conlucrează cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale pe probleme specifice;

– sprijină organizarea şi desfăşurarea acţiunilor extracurriculare;

– au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în liceu;

– atrag persoane fizice şi juridice, care prin contribuţii materiale sau financiare pot susţine programe de modernizare a bazei materiale din liceu;

– pot propune clasei alte opţionale decât cele prevăzute in oferta scolii daca sunt in concordanta cu proiectul de dezvoltare instituţionala al scolii şi cu cererile „pieţei” pana in luna martie a fiecărui an;

Art. 126 Activitatea Consiliului consultativ se desfăşoară pe baza unui program semestrial şi a unui buget de venituri şi cheltuieli anual (defalcat pe semestre) propus de Consiliul consultativ şi aprobat de Adunarea generală.

Art. 127 Părinţii nu au dreptul să intre pe teritoriul liceului în scopul agresării elevilor. Pentru evitarea unor situaţii conflictuale, părinţii au acces numai în sectorul secretariat-cancelarie. În celelalte zone părinţii au acces numai la cererea profesorului diriginte / învăţător sau conducerii liceului.

 

CAPITOLUL VI

RELAŢII CU ALTE INSTITUŢII ŞI CU PUBLICUL

Art. 128 Liceul întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, poliţia, biserica şi alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale. Reprezentanţii liceului în relaţiile cu comunitatea locală, organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesori desemnaţi.

Art. 129 Directorul şi directorul adjunct planifică, în 2 săptămâni de la începerea anului şcolar, program de audienţe şi relaţii cu publicul.

Art. 130 Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări / ieşiri. Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termen de o lună.

CAPITOLUL VII

Art.131 Conform hotărârii Consiliului de Administratie, pentru eliberarea documentelor de studii,pierdute sau deteriorate se vor percepe urmatoarele taxe:

–         Carnet de elev -5 lei

–         Diploma clasa a VIII a- 50 lei

–         Diploma ciclul inferior al liceului-100 lei

–         Diploma ciclul superior al liceului- 100 lei

–         Diploma bacalaureat-150 lei

–         Foaie matricola la cerere- 10 lei

–         Adeverinta studii la cerere- 5 lei

–         Taxa arhivare -10 lei/an ; peste 5 ani/50 lei/an

–         Taxa de urgenta 50 lei.

 

 

 

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 132 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul profesoral.

Art. 133 Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anulează.

Art. 134 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic al liceului, pentru elevi şi părinţii acestora.

Art. 135 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi / sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu consultarea organizaţiei sindicale din cadrul liceului. Modificările şi / sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.

 

Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul de administraţie din data de 15.11.2011, are 40 pagini şi 135 articole.