CONCURS PENTRU POSTUL DE  MECANIC ÎNTRETINERE  (1 normă)

CONCURS PENTRU POSTUL DE  MECANIC ÎNTRETINERE  (1 normă)

LICEUL TEORETIC „GH.LAZAR„ AVRIG, organizează concurs de ocupare a postului de MECANIC ÎNTRETINERE    (1 normă), conform legislaţiei în vigoare

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Liceul Teoretic ”Gh.Lazar” Avrig, organizează în data de 15 SEPTEMBRIE 2017 (proba practică si  interviul, la sediul său din Avrig, str.Horia nr.27, tel. 0269-523880, concurs pentru ocuparea postului de MECANIC ÎNTRETINERE  .

Condiţii de participare:

 • are cetăţenia română şi cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

 •  Probă practică – 50% din nota finală;
 • Interviu – 50% din nota finală;

Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:

 1. În data de 20 iunie 2017, ora 10,00  proba practică ;
 2. În data de  20iunie 2017 între orele 11,00 – 12,00 interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică. Programările vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba practică.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 30 mai  2017- 19 iunie 2017, între orele 8,00-14,00  la Secretariatul Liceului Teoretic ”Gh.Lazar” Avrig str. Horia nr.27 Avrig, şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e)  o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) alte documente  relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

FIŞA      POSTULUI

MUNCITOR DE ÎNTREŢINERE

 

În temeiul Legii nr. 84/1995 şi al contractului de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a Contractelor individuale de muncă sub nr….. se încheie astăzi……………..prezenta fişă a postului :

 

 • NUMELE ŞI PRENUMELE …………………………………………….
 • STUDII……………………………………………………………………
 • POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT…………………………………
 • NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal

 

 • Poziţia :

Relaţii de subordonare :

 • directorii unităţii şcolare
 • administrator financiar/patrimoniu
 • secretarul şef
 • membrii Consiliului de administraţie

 

Relaţii de colaborare cu :

 • cadrele didactice, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din cabinete şi laboratoare, din sălile de clasă
 • personalul de îngrijire
 • personalul de pază
 • colectivele de elevi
 • Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

 

Subsemnatul, …………………………………………, posesor al contractului individual de muncă înregistrat sub nr……..în Registrul de evidenţă a contractelor de muncă,  declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 de ore săptămânal.

 

Este membru de drept în comisiile:

 • PSI
 • Pentru apărare civilă
 • Pentru protecţia muncii
 • De deszăpezire
 • De recepţie a lucrărilor efectuate în şcoală de diferite firme sau de colective de părinţi

 

Obiectiv general :

 • asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi a activităţii sportive

 

Obiectiv  specific :

 • supravegherea şi întreţinerea patrimoniului unităţii (a instalaţiilor sanitare, electrice, termice, a mobilierului şcolii şi al  sălii de sport, a curtii din perimetrului şcolii)

 

 

Responsabilităţi periodice (bilunar sau săptămânal) atât în şcoală, cât şi la sala de sport:

 

 • verificarea stării mobilierului din sălile de clasă, înştiinţarea administratorului privitor la aspectele semnalate şi remedierea lor ;
 • verificarea instalaţiilor sanitare  şi termice, înregistrarea  reparaţiilor necesare şi remedierea lor;
 • verificarea tabloului electric general şi a celor de la fiecare etaj;
 • asigurarea tablourilor electrice de pe coridoare;
 • verificarea lămpilor de iluminat în sălile de clasă, cabinete, laboratoare, coridoare, grupuri sanitare şi înlocuirea celor deteriorate sau care nu funcţionează;
 • verificarea periodică (lunar/vara, săptamânal/iarna) a scurgerilor pluviale, a vanelor din curte şi de la subsol;
 • verificarea uşilor şi a ferestrelor de la clase/ cabinete/ laboratoare / birouri şi repararea  celor deteriorate;
 • întocmirea referatelor de necesitate – materiale de reparaţii;
 • întreţinerea punctului PSI şi semnalarea termenului de expirare a extinctoarelor ( cu o săptămână înainte  de expirare );
 • verificarea stării hidrantului exterior şi a căminelor de la instalaţia de gaze;
 • verificarea instalaţiilor din subsolul tehnic;
 • participarea la acţiunile de stingere şi  de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu
 • ordonarea materialelor din magaziile din curte, sortarea lor şi valorificarea celor uzate;
 • supravegherea reparaţiilor efectuate în şcoală   sau intervenţia personală în cazuri de excepţie şi în afara programului zilnic / săptămânal (în week-end), urmând a primi recuperări
 • îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă.

 

 

Responsabilităţi zilnice :

 

 • verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere şi remedierea  defecţiunilor;
 • verificarea instalaţiei electrice în şcoală şi la sala de sport
 • verificarea gurilor de scurgere, a terasei, a hidranţilor, a robineţilor, a sifoanelor
 • repararea mobilierului, a tâmplăriei deteriorate, a robinetelor / robineţilor  de la grupurile sanitare  etc., după ce s-au stabilit vinovaţii şi  au fost luate măsurile necesare;
 • acordarea ajutorului solicitat de către  personalul de îngrijire şi de către cadrele didactice (montarea perdelelor / jaluzelelor / draperiilor, repararea yalelor / a broaştelor, a balamalelor ;
 • realizarea căilor de acces în caz de înzăpezire şi amenajarea parcului şcolii;
 • întreruperea alimentării cu gaze, în caz de cutremur ;
 • realizarea protecţiei  centralelor de gaz pentru liceu si sala de sport;
 • executarea unor lucrări de întreţinere a zugrăvelilor şi vopsitoriei;
 • sesizarea administratorului sau directorului adjunct referitor la problemele apărute în domeniul de activitate;
 • însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a NTSM şi  a normelor PSI.

 

-aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul respectiv;

-posedă abilităţi de muncă în echipă.

d).Comportamentul şi conduita:

-să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

5.PROGRAMUL DE LUCRU: 8 ore

6.CONSERVAREA BUNURILOR:

 

1.Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, centrala termică, robinetele, W.C.-le şi semnalează defecţiunile constatate directorului, administratorului, sau responsabilelor cu igiena şi curăţenia;

 

În funcţie de nevoile specifice unităţii, salarietul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta Fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală.

Salariul:-conform legislaţiei salarizării bugetare.