CONCURS PENTRU POSTUL DE Îngrijitoare (1 normă) la sediul liceului

CONCURS PENTRU POSTUL DE  Îngrijitoare  (1 normă)

LICEUL TEORETIC „GH.LAZAR„ AVRIG, organizează concurs de ocupare a postului de Îngrijitoare  (1 normă), conform legislaţiei în vigoare

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Liceul Teoretic ”Gh.Lazar” Avrig, organizează în zilele de 12 mai 2017 (proba practică si 15 mai 2017 interviul, la sediul său din Avrig, str.Horia nr.27, tel. 0269-523880, concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare.

Condiţii de participare:

 • are cetăţenia română şi cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

 •  Probă practică – 50% din nota finală;
 • Interviu – 50% din nota finală;

Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:

 1. În data de 12 mai 2017, ora 10,00  proba practică ;
 2. În data de  15 mai 2017 între orele 10,00 – 11,00 interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică. Programările vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba practică.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 28 aprilie  2017- 10 mai 2017, între orele 8,00-14,00  la Secretariatul Liceului Teoretic ”Gh.Lazar” Avrig str. Horia nr.27 Avrig, şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e)  o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) alte documente  relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor curăţenie,

POZIŢIA ÎN COR: membru 5132

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ:asigurarea și întreținerea  curățeniei în unitatea de învățământ.

COMPARTIMENTUL: nedidactic

NIVELUL POSTULUI: de execuţie

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ: – studii medii

– scoală profesională

– şcoală generală

1.RELAŢII DE MUNCĂ:

 

-Ierarhice: este subordonat directorului şi administratorului

-Colaborează: cu mecanicii de intretinere şi cu întreg personalul de îngrijire

 

2.DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:

 

a).Complexitatea postului:

executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei;

 

b).Necesitatea unor aptitudini deosebite:

afectivitate faţă de copii;

-empatie ;

-capacitatea de organizare a muncii;

c).Condiţiile fizice ale muncii:

-activitatea îngrijitoarei de curăţenie se desfăşoară in toată clădirea liceului, iar atunci când situaţie o cere , în curte, acolo unde este nevoie de ea;

 

3.RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST:

-asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor din dotare;

4 SFERA DE RELAŢII:

a).Gradul de solicitare din partea unităţii:

respectarea Regulamentului de ordine interioară;

-participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.;

-participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare;

efectuează controale medicale periodice.

b).Gradul de solicitare din partea părinţilor:

manifestă solicitudine faţă de părinţii copiilor;

c).Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu:

-utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţia: echipamente, materiale de curăţenie şi dezinfecţie;

-răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii;

-aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul respectiv;

-posedă abilităţi de muncă în echipă.

d).Comportamentul şi conduita:

-să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

5.PROGRAMUL DE LUCRU: 8 ore

 

6.SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE:

 

Suprafaţa din următoarele spaţii:

-corp A, B,C

-holuri,

-vestiare,

-cabinet metodic,

-grup sanitar copii şi adulţi,

-curtea şi spaţiul din jurul liceulu

 

 

SARCINI DE SERVICIU

 

 1. GESTIONAREA BUNURILOR:

 

 1. Preia sub inventar, de la administrator, bunurile din sălile de grupă, holuri, grup sanitar, , cămări, curte, spaţii de joacă şi răspunde de păstrarea lor;
 2. Preia materialele de curăţenie săptămânal sau ori de câte ori este nevoie de ele;

 

b).EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE A SECTORULUI:

1.Asigurarea încălzirii corespunzătoare a spaţiilor de învăţământ,

2.Aspirarea prafului;

3.Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri, etc;

4.Măturarea spaţiilor care nu se aspiră;

5.Spălat geamuri, uşi, mobilier, faianţă, duşumele, gresie;

6.Dezinfecţia grupurilor sanitare zilnic (W.C.-uri, chiuvete, faianţă, gresie);

7.Dezinfecţia  mobilierului (săptămânal);

8.Îngrijeşte florile din sălile de clasă, holuri şi din curte;

9.Păstreză instalaţiile sanitare şi de încălzire centrală în condiţii normale de funcţionare;

10.Asigură curăţenia aparatelor de joacă, din spaţiile de joacă din curtea grădiniţei;

11.Asigură curăţenia în toată incinta institutiei

12.Respectă normele P.S.I.;

 

c.CONSERVAREA BUNURILOR:

 

1.Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, centrala termică, robinetele, W.C.-le şi semnalează defecţiunile constatate directorului, administratorului, muncitorului de întreţinere sau responsabilelor cu igiena şi curăţenia;

2.Notează în caietul de sarcini pentru muncitorul de întreţinere defecţiunile constatate şi lucrările de reparaţii sau întreţinere ce necesită a fi efectuate, în cazul când acesta nu este în unitate.

 

În funcţie de nevoile specifice unităţii, salarietul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta Fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală.

Salariul:-conform legislaţiei salarizării bugetare.