CONCURS PENTRU POSTUL DE BUCĂTAR (1 normă) – PENTRU GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

CONCURS PENTRU POSTUL DE  BUCĂTAR  (1 normă) – PENTRU GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

LICEUL TEORETIC „GH.LAZAR„ AVRIG, organizează concurs de ocupare a postului de BUCĂTAR    (1 normă), conform legislaţiei în vigoare

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Liceul Teoretic ”Gh.Lazar” Avrig, organizează în data de 20 OCTOMBRIE 2017 (proba practică si  interviul, la sediul său din Avrig, str.Horia nr.27, tel. 0269-523880, concurs pentru ocuparea postului de BUCATAR  .

Condiţii de participare:

 • are cetăţenia română şi cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

 • Probă practică – 50% din nota finală;
 • Interviu – 50% din nota finală;

Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:

 1. În data de 20 OCTOMBRIE 2017, ora 10,00 – proba practică ;
 2. În data de 20 OCTOMBRIE 2017 între orele  – 13-14 interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică. Programările vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba practică.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 11 OCT.  2017- 19 OCTOMBRIE 2017, între orele 8,00-14,00  la Secretariatul Liceului Teoretic ”Gh.Lazar” Avrig str. Horia nr.27 Avrig, şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e)  o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) alte documente  relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL LICEULUI

TEL: 0269-523880